Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285884

Aktualna strona: 1869757

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : INFORMATYK

Wymiar zatrudnienia:1 etat

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Miejsce pracy:Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Sprawowanie nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem informatycznym w szkole;

2. Konserwacja, bieżąca naprawa, zabezpieczenie sprzętu i oprogramowania komputerowego, tablic multimedialnych i projektorów;

3. Okresowy audyt oprogramowania;

4. Zgłaszanie potrzeb w zakresie aktualizacji licencji;

5. Wdrażanie i aktualizacja systemów, nowych programów informatycznych;

6.Ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym;

7. Elektroniczne archiwizowanie i zabezpieczenie baz danych na nośnikach informatycznych;

8. Biegła obsługa sieci komputerowych;

9. Współredagowanie strony internetowej szkoły i Biuletynu Informacji Publicznej;

10. Pełnienie funkcji ABI;

11. Należyte zabezpieczenie danych osobowych uczniów oraz nauczycieli;

12. Wykonywanie innych zleconych zadań związanych z właściwym funkcjonowaniem szkoły;

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca będzie się odbywała w budynku szkoły, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

Wymagania niezbędne:

Informatykiem w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Posiada wykształcenie minimum średnie oraz 5 – letni staż lub wyższe i 4 – letni staż  pracy;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią;

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –
  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922);
 2. Znajomość programu SIO.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z listem motywacyjnym;
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naboru na stanowiska). 
 3. Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
 4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe;
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy);
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta                z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922);
 9. Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób posiadających orzeczenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki
w Szczecinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017 r. wyniósł mniej niż 6 %.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 19 stycznia 2018 r. do godziny 15:30 na adres:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki, ul. Złotowska 86; 71-793 Szczecin


( uwaga: liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie).

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem ” Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 91 426-98-30 wew. 21 lub 25.

UWAGA:

 1. O zakwalifikowaniu się do II etapu – kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. 
 4. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 19.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin