Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722944

Aktualna strona: 2113936

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

21) Samodzielny Referent w Dziale Czynsze Media 1 ETAT


 

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25

70-546 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:

 

(21) Samodzielny Referent w Dziale Czynsze Media

 

1 ETAT

 

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 

 1. Potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur od dostawców mediów oraz analiza wykazywanego w fakturach zużycia mediów na poszczególnych budynkach gminnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBiLK: przekazywanie do działów technicznych informacji o nadmiernych zużyciach celem podjecia stosownych działań,

 2. prowadzenie ewidencji wodomierzy indywidualnych: przyjmowanie protokołów odbioru wodomierzy od działów technicznych oraz pisemnej informacji do odpowiednich zarządców wspólnot mieszkaniowych,

 3. samodzielne rozliczanie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów wywozu nieczystości stałych dla budynków 100% Gminy i wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZBiLK w programie komputerowym,

 4. rozliczanie kosztów dostawy ciepła do budynków 100% Gminy i wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZBiLK,

 5. rozliczanie kosztów dostawy mediów przypadających na mieszkania komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych na podstawie dokumentów otrzymanych od zarządców,

 6. przygotowywanie i przekazywanie informacji o wysokości zaliczek i zmian najemców, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia przez specjalistyczne firmy kosztów centralnego ogrzewania ( wg podzielników) dla budynków 100% Gminy, wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZBiLK oraz dla poszczególnych zarzadców wspólnot,

 7. sprawdzanie zgodności zaliczek za media naliczonych wprogramach czynszowych z zaliczkami wykazanymi na indywidualnych rozliczeniach dla najemców, otrzymywanych od zarządców wspólnot mieszkaniowych, zaksięgowania not i wysyłanie zawiadomień do najemców.

 8. wspólpraca z zarządcami w zakresie rozliczania mediów: zestawienie ilości osób, powierzchni grzewczej, zaliczek za dany okres rozliczeniowy itp.,

 9. kopertowanie korespondencji związanej z rozliczeniami mediów,

 10. terminowe udzielanie pisemnej odpowiedzi na otrzymaną korespondencję lub pozytywne załatwienie spraw skierowanych przez interesanta bez obowiązku udzielania odpowiedzi pisemnej.

 11. przyjmowanie interesantów- udzielanie wyjaśnień w zakresie rozliczeń wszystkich mediów w zasobach gminy oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych, współpraca z działami ZBiLK w zakresie działaności wynikajacej z zajmowanego stanowiska.

 12. segregowanie zawiadomień o rozliczeniach i umieszczanie w teczkach lokali,

 13. sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOP) oraz załączników do deklaracji (ZOP) oraz korekt z tym związanych dla budynków 100% Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBiLK

 

Warunki pracy na stanowisku

1.Podstawowy system czasu pracy.

2.Praca przy monitorze ekranowym,

3.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy

lub wyższe i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy,

 1. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- znajomość obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

2. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia).

 6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

 7. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.

 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 10. Oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w ZBiLK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1, poświadczone własnoręcznym podpisem.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w spra-wach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisyprawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 20 lipca 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: (21)Samodzielny Referent w Dziale Czynsze Media”

Uwagi:

 

 1. Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

 

 


Data wygaśnięcia: 20.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin