Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285871

Aktualna strona: 1869755

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: PODINSPEKTOR DS. INFORMATYCZNYCH w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń


 

 Załącznik Nr 2 do procedury

 naboru na wolne kierownicze urzędnicze/wolne

stanowiska urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

 

 

DYREKTOR

SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

 

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

 

PODINSPEKTORDS. INFORMATYCZNYCH

 

1 etat

 

02/2018

(Nr ogłoszenia/rok)

 

w jednostce budżetowej

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. informatycznych(1 etat)
w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

 

 

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

·      nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz innych aplikacji wykorzystywanych w pracy Szczecińskiego Centrum Świadczeń,

·      zapewnienie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, usuwanie awarii,

·      sporządzanie kopii danych i odpowiednie ich przechowywanie (a także informacji objętych ochroną ) z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,

·      wdrażanie nowych technologii informatycznych zwiększających wydajność, podnoszących stopień bezpieczeństwa lub podnoszących stopień niezawodności systemów informatycznych,

·      kontrola bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej,

·      nadzór nad wdrożeniami nowych systemów informatycznych pod względem poprawności konfiguracji, bezpieczeństwa oraz niezawodności,

·      administrowanie systemami Windows, Linux,

·      tworzenie i obsługa relacyjnych baz danych: MS SQL, ORACLE

·      szkolenie nowych pracowników z zakresu obsługi programów wykorzystywanych w pracy referatu jak i pozostałych pracowników w zakresie nowych rozwiązań pojawiających się w aplikacjach.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2017 r. wyniósł nie więcej niż 6%.

                  (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.   Miejsce pracy: Praca będzie wykonywana w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.   Warunki pracy: 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym w siedzibie SCŚ;

Praca siedząca, ciągła praca przy monitorach ekranowych, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe, kontakty z pracownikami SCŚ w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych lub aplikacji.

 

 

Niezbędne wymagania:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego*,

2)  wykształcenie wyższelub średnie, w przypadku wykształcenia  średniego, co najmniej dwuletni staż pracy,

3)  wiedza i umiejętności z dziedziny informatyki oraz znajomość obsługi komputera:

·         Podstawowa wiedza z zakresu troubleshooting'u (rozwiązywanie problemów sieciowych).

·         Wiedza zapewniającą pełny zakres obsługi technicznej i utrzymania ciągłości pracy oraz odpowiedniego funkcjonowania jednostek sieciowych (stanowisk roboczych).

·         Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, monitorowaniem oraz nadzorem nad infrastrukturą teleinformatyczną sieci LAN i WAN,

·         Doświadczenie w zakresie administrowania w środowiskach UNIX/GNU/Linux oraz środowisku MS Windows Server.

·         Podstawowa znajomość strukturalnego języka zapytań SQL oraz podstawowa wiedza z zakresu programowania w jednym z języków dynamicznych: PHP/Perl/Python/ C#(≥4.0) itd., podstawowa znajomość relacyjnych baz danych: MS SQL, ORACLE,

·         Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania treścią CMS.

·         Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z obsługą systemów operacyjnych dedykowanych na urządzenia desktopowe: MS Windows 7; MS Windows 8; MS Windows 8.1; MS Windows 10.

·         Podstawowa wiedza z zakresu kryptografii będzie dodatkowym atutem,

4)  Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

5)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)  nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie informatyczne,

Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub jednostkach administracji publicznej,

Dyspozycyjność,

Wiedza i umiejętności: Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, umiejętność pracy w zespole.

Predyspozycje osobowościowe:zdolności analityczne, kreatywność, rzetelność, komunikatywność, asertywność, zdolność szybkiego reagowania i decyzyjność, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres.

 

 

Wymagane dokumenty:

1)  życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail i numeru telefonu,

2)  list motywacyjny,

3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,

8)  referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)   oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

11) oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. (włącznie)

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin

pokój 25 (I piętro) sekretariat

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. informatycznych - 02/2018”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91 44 27 122

w godz. 08:00 do 15:00 w dni powszednie

 

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny
i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

1.   Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

2.   Pracownik może otrzymać stosowane upoważnienia Prezydenta Miasta do prowadzenia postępowań administracyjnych lub do wydawania decyzji administracyjnych,  w związku z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.].

*Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
 i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r.
o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.].

 

 

 

 

 

Data wywieszenia ogłoszenia  08.01.2018


Data wygaśnięcia: 26.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin