Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285886

Aktualna strona: 1869758

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Księgowa w Szkole Podstawowej Nr 24 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku księgowej

w Szkole Podstawowej Nr 24 w Szczecinie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 24 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

w Szkole Podstawowej Nr 24 w Szczecinie

przy ul. Rymarskiej 22a 70 – 702 Szczecin

tel: 91 4 – 606 – 511

 

Stanowisko: księgowa

Wymiar zatrudnienia:  0,5 etatu

 

I. Niezbędne wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 


II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy z programem PROGMAN PŁACE , PROGMAN KADRY,PEFRON, SIO, PŁATNIK, GUS, ZUS

2) znajomość Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.

3) znajomość ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób  fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,

4) znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

5) znajomość ustawy VAT,

6) praktyczna umiejętność rozliczania i naliczania wynagrodzeń pracowników  pedagogicznych i pracowników samorządowych, w tym składek, podatków,  zasiłków itp.

7) znajomość bankowości elektronicznej,

8) znajomość klasyfikacji budżetowej oraz zasad kwalifikowania wydatków  strukturalnych,

9) umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność, wysoka kultura osobista,

10) bardzo dobra organizacja pracy,

10) punktualność, sumienność, rzetelność, samodzielność.

 

III. Do zadań księgowej będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym:
  1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
  4. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego zgodnie z dekretacją.
 2. Przestrzeganie zasad  rozliczeń  pieniężnych i  ochrony wartości pieniężnych.
 3. Opracowywanie projektów planów w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu jednostki.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych.
 6. Udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji.
 7. Sporządzanie list płac oraz wszystkich dokumentów dotyczących wynagrodzeń w obowiązujących terminach wypłat.
 8. Sporządzanie list wypłat z ZFŚS.
 9. Przekazywanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek drogą elektroniczną.
 10. Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS  i podatkowych ( PIT, VAT) PEFRON.
 11. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich i innych według obowiązujących przepisów.
 12. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb- WS,Rb-23,Rb-27S,Rb-28S, Rb-34S,Rb-Z,Rb-N)  sprawozdań finansowych i innych zlecanych przez organ prowadzący.
 13. Prowadzenie rejestru VAT  oraz przygotowywanie i terminowe przesyłanie  miesięcznych jednostkowych deklaracji VAT  do UM Szczecin – rozliczanie podatku dochodowego VAT.
 14. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz i rozliczeń dla UM Szczecin.
 15. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem; przygotowywanie dokumentów  do archiwizacji oraz ich archiwizacja.
   

   IV. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu.
 2. Wynagrodzenie: wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz Regulaminu wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 24 w Szczecinie.
 3. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 24 w Szczecinie, ul. Rymarska 22 a, 70 – 702 Szczecin
 4. Zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony.
 5. Praca siedząca przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z Organem Prowadzącym.
 6. Zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W październik 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 24, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający  kontakt tj. adres e – mail, numer telefonu lub adres.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).

6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku księgowego.

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2016 poz. 922  z późn. zm.).
 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego w   Szkole Podstawowej Nr 24 w Szczecinie” w terminie do 28.02.2018 r. do godz. 15.00
na adres:


Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Rymarska 22a 70 – 702 Szczecin

Tel. 91 4 – 606 – 511

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 28.02.2018r. nie będą rozpatrywane.

 

 

 

VIII. Procedura konkursu:

1.I etap – to analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, a jego wynikiem jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i przechodzą do następnego etapu naboru.

2.II etap – to rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji poprzez  zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz posiadanej wiedzy merytorycznej.

3. Informacja o terminie konkursu zostanie przekazana kandydatom, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu drogą telefoniczną lub na podany adres

e –mail.

4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

 5.Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 28.02.2018 r.  nie będą rozpatrywane.

 

Data wygaśnięcia: 28.02.2018 r.


Data wygaśnięcia: 28.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin