Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722821

Aktualna strona: 2113911

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w MOSRiR : specjalista ds. finsnsowo - księgowych


Załącznik nr 1 do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

 

 

Wolne stanowisko:  specjalista ds. finansowo-księgowych

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 

 • weryfikacja dokumentów księgowych na zgodność z przepisami ustawy o rachunkowości i podatku od towarów i usług,
 • rejestracja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczania podatku VAT oraz klasyfikacją budżetową,
 • ewidencja i prowadzenie rozrachunków w systemie finansowo-księgowym,
 • przygotowywanie wstępnych danych niezbędnych do opracowania sprawozdań budżetowych i finansowych

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie - preferowane o kierunku rachunkowość lub ekonomiczne,
 • staż pracy: min. 4 lata wykształcenie wyższe, min. 5 lat wykształcenie średnie
 • znajomość obsługi  i korzystania z  komputera, (poczta internetowa, pakiet Office: Word, Excel),
 • umiejętność pracy (księgowanie) z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych,

znajomość szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków ze źródeł publicznych,

 • praktyczna znajomość rozliczania czynności podatnika w zakresie  podatku od towarów i usług (VAT),
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • nieposzlakowana opinia
 • obywatelstwo polskie

 

Wymagania dodatkowe  :

 • znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych w instytucjach samorządowych (tworzenie planów finansowych, sprawozdawczość budżetowa i finansowa)
 • dużym atutem będzie umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych firmy PROGMAN, zwłaszcza moduły:  Rozrachunki i Finanse.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny z rozporządzeniem z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.) i sporządzony według wzoru wskazanego w ogłoszeniu,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),
 • oświadczenie kandydata, że ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą (RODO) z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r.., poz. 1000).

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. finansowo-księgowych”

na adres: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ,ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 422 79 50 lub 91 422 26 77

 

 

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy  kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji niekompletne lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia procedury naboru bez podania przyczyny.

 

  

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku specjalista ds. finansowo-księgowych

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  w Szczecinie zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

„Oświadczam, że administrator danych osobowych poinformował mnie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 1. administratorem danych jest   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  w Szczecinie
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mariusz Andryszak, tel. 91 422 34 27 lub drogą elektroniczną: mandryszak@spnt.pl
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych, a podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda,
 4. mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 5. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której biorę udział,
 6. moje dane osobowe nie będąudostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział,
 8. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. nie jestem profilowana/y.”

 

W przypadku chęci wykorzystania danych w innym procesie rekrutacji niezbędne jest poinformowanie o tym kandydata. Stosowna zgoda powinna znaleźć się zarówno w CV, jak i liście motywacyjnym przesyłanym przez kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko: ……………………….
 2. Imiona rodziców: ……………………………….
 3. Data urodzenia: …………………………………
 4. Obywatelstwo: ………………………………….
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) : ………………………….
 6. Wykształcenie: ………………………………….

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

…………………………………….

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 1. Wykształcenie uzupełniające: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

 

Okres zatrudnienia

Pracodawca

(nazwa i adres)

Zajmowane stanowisko pracy

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: …………………………………

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 1. Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria …… nr…….. wydanym przez …………………………… lub innym dowodem tożsamości …………...........

 

 

……………………………………                                         ………………………………………………..

miejscowość i data                                                            podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 

 

 

* - niewłaściwe skreślić


Data wygaśnięcia: 17.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin