Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903606

Aktualna strona: 2126996

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nadzorca przejść dla pieszych w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Marlicza 75, 71-246 Szczecin

ogłasza nabór na stanowisko:  nadzorca przejść dla pieszych

 

Początek zatrudnienia  01.09.2018 r

Wymiar etatu : pełny etat

 

 Wymagania:

1. wykształcenie zasadnicze zawodowe

2. doświadczenie w pracy na stanowisku nadzorcy przejść

3.  aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywaniu niektórych  czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

 

Do podstawowych obowiązków nadzorcy przejść dla pieszych  należy:

 1. Nadzorowanie ruchu drogowego w rejonie szkoły/placówki.
 2. Chwilowe zatrzymanie ruchu pojazdów, w celu zapewnienia uczniom bezpiecznego pokonania przejścia dla pieszych.
 3. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z organizacją ruchu drogowego oraz wnioskowanie o ich usunięcie do właściwych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 4. Wspomaganie organizacyjne i merytoryczne prac związanych z wychowaniem komunikacyjnym w zakresie szkoły:
 5. Bezpiecznego poruszania się po jezdni i chodniku.
 6. Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci na terenie szkoły w czasie przerw.
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych/udział w dodatkowych szkoleniach i kursach.
 8. Odnotowywanie nietypowych zdarzeń i sytuacji drogowych związanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków oraz informowanie o tym pracodawcy.
 9. Aktywna współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną.
 10. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 11. Dbałość o powierzony sprzęt, dodatkowe wyposażenie i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z O.I. im.ks.Jana Twardowskiego  w Szczecinie,   ul. Marlicza 75 , 

71-246 Szczecin;    mail: sp45@miasto.szczecin.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP 45 możliwy jest pod numerem 

  tel.: 914327293 lub adresem email: sp45@miasto.szczecin.pl.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej Nr 45  w Szczecinie

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny.

Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                         Oferty należy składać na adres:

Sekretariat  Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Marlicza 75 ,       71-246 Szczecin lub drogą elektroniczną : sp45@miasto.szczecin.pl   w terminie do 31.07.2018r   z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko nadzorca przejść dla pieszych,,

 


Data wygaśnięcia: 31.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin