Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70865357

Aktualna strona: 2189166

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na satnowisko Starszy referent-animator środowiskowy wZespole Szkół Ogólnokształcacych Nr 4 w Szczecinie


DYREKTOR   ZSO  Nr 4
o g ł a s z a
NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO
w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Romera 2   71-246  SZCZECIN

Wolne stanowisko:
starszy referent – animator środowiskowy (1/4  etatu)
 
Opis stanowiska:
Do zadań pracownika będzie należało:

  1. aktywizacja sportowa uczniów i mieszkańców;
  2. organizacja osiedlowych zawodów sportowych;
  3. organizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych;
  4. ustalanie harmonogramu zajęć na podległych obiektach sportowych;
  5. współpraca z innymi animatorami środowiskowymi, świetlicami środowiskowymi, radami osiedli, domami dziecka, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Urzędem Miasta w zakresie organizacji wspólnych zawodów, lig międzyosiedlowych, turniejów, festynów osiedlowych;
  6. dozorowanie obiektów sportowych;
  7. kontrola stanu podległych obiektów w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych, sprzątania, drobnych napraw, modernizacji.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,

2. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz posiadanie co najmniej  2- letniego stażu pracy
3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,
2. znajomość problemów i potrzeb środowiska lokalnego, w którym znajduje się obiekt sportowy,

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
3. Koncepcja prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych na podległych obiektach sportowych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego środowiska,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.).
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole,
w rozumienia przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zasady rekrutacji:
1.Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
2.Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora ZSO Nr 4 w Szczecinie.
3.Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w BIP UM Szczecin.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  25 kwietnia 2018 r.
(Uwaga: liczy się data wpływu do  działu Kadr ZSO NR 4 )

na adres:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 
                      71-246 Szczecin    ul. Romera 2

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent – animator środowiskowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4„.


Data wygaśnięcia: 25.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin