Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565402

Aktualna strona: 2329541

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko głównego specjalisty w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko: głównego specjalisty w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

 

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie zatrudni na umowę o pracę głównego specjalistę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:

Zakres działań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

1.     Koordynowanie pracy specjalistów pedagogicznych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych wchodzących w skład struktury Centrum Opieki nad Dzieckiem.

2.     Sporządzanie harmonogramu pracy specjalistów pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

3.     Planowanie doraźnych zastępstw.

4.     Bieżące ustalanie tematyki i harmonogramu działań pomocowych podejmowanych przez specjalistów pedagogicznych.

5.     Zatwierdzanie rocznych planów pracy specjalistów pedagogicznych Centrum.

6.     Monitorowanie realizacji planów pracy specjalistów pedagogicznych w  placówkach.

7.     Gromadzenie informacji o prowadzonych rodzajach zajęć specjalistycznych w placówkach oraz bieżąca kontrola ich prawidłowej realizacji.

8.     Dokonywanie oceny efektywności danej formy pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz terapeutycznej.

9.     Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji.

10.  Monitorowanie uczestnictwa specjalistów pedagogicznych w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach.

11.  Tworzenie programów edukacyjnych, profilaktycznych.

12.  Pomoc przy tworzeniu i realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych, terapeutycznych, sportowych.

 

Wymagania niezbędne:

1.       obywatelstwo polskie,

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.       wykształcenie wyższe:

·         na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program   obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

·         na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

4.     wymagany staż pracy na stanowisku pedagogicznym minimum 5 lat,

5.     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.     brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,

7.     wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:

1.     znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2.     umiejętność pracy zespołowej,

3.     dyspozycyjność,

4.     kreatywność,

5.     odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny i CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

 

Zgody kandydata:

CV powinny być opatrzone klauzulą:

1)    „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

2)    „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku głównego specjalisty

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl

2)      Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl

3)    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

·         art. 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy

·         art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

4)    Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5)    Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

6)    Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7)    W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)    Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych  osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Oferty pracy na stanowisko głównego specjalisty należy składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. do godz.15:00 na adres Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

- selekcja ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu 30.06.2018 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 30.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin