Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828745

Aktualna strona: 2121031

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

PODINSPEKTOR 3 ETATY W DZIALE GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI


 DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej   25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 PODINSPEKTOR 3  etaty

w Dziale Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi

Zakres zadań na ww stanowiskach:

1.      Prowadzenie spraw związanych z zasiedleniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin w szczególności prowadzenie spraw związanych ze wskazywaniem lokali zamiennych i zamianą mieszkań z urzędu oraz zamianą międzylokatorską, w tym:

 

1)      Prowadzenie rejestru osób, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego oraz wniosków osób ubiegających się o zamianę oraz wydanych skierowań do zamiany,

2)      Aktualizacja kart ewidencyjnych lokali w zakresie dokonywanych zmian,

3)      Dokonywanie wizji i sporządzanie protokołu z oględzin,

4)      Wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu,

5)      Wydawanie upoważnień do zawarcia umów najmu na lokale z zasobów TBS

6)      Wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących zamian tj. właściwe kierowanie interesantów

2.    Prowadzenie programu „Wolne lokale mieszkalne”.

3.      Ewidencjonowanie wolnych zgłoszonych do zasiedlenia lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali, których Gmina Miasto Szczecin jest dysponentem.

4.      Zlecanie do działu inwestycji, towarzystw budownictwa społecznego wykonania remontu lokalu bądź wyceny wartości nakładów niezbędnych do przeprowadzenia remontu lokali na koszt przyszłego najemcy.

5.      Monitorowanie przebiegu prac remontowych lokali mieszkalnych wykonywanych przez ZBiLK i TBS-y

6.      Ewidencjonowanie i uaktualnianie bieżących potrzeb Gminy Miasto Szczecin w zakresie wskazywania wolnych lokali mieszkalnych.

7.      Udział w pracach zespołu ds. ustalania sposobu zasiedlania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz lokali stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego.

8.      Podejmowanie interwencji w przypadkach związanych z powzięciem informacji o niezamieszkanym lokalu mieszkalnym.

9.      Rozpatrywanie wniosków o wykup wolnego lokalu.

10.  Prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości

11.  Przyjmowanie interesantów i czuwanie nad załatwieniem ich spraw w zakresie powierzonych obowiązków.

12.  Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową

13.  Przedkładanie materiałów niezbędnych do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz komisji Rady Miasta Szczecin.

14.  Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Szczecin, zarządzeń i oświadczeń woli Prezydenta Miasta oraz ich realizacja.

15.  Przygotowywanie projektów pism, w tym również odpowiedzi na skargi.

16.  Podpisywanie pism o charakterze zapytań w związku z prowadzonymi sprawami

17.  Współdziałanie  z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań

18.  Współdziałanie z innymi podmiotami gospodarującymi zasobem mieszkaniowym

19.  Udział w pracach związanych z aktualizacją wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin

 

Warunki pracy na stanowisku

1.      Podstawowy system czasu pracy.

2.      Praca przy monitorze ekranowym.

3.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagania niezbędne

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.      Nieposzlakowana opinia.

5.       Wykształcenie średnie i co najmniej 5 lata ogólnego stażu pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lata ogólnego stażu pracy

 6.  Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:        

1)  znajomość przepisów prawa:

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  ustawa z 14 czerwca 1960r. ( tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 23

- Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm)

- Ustawy o samorządzie powiatowym  z 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm)

- Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1764)

2) wiedza z zakresu polityki mieszkaniowej:

- Ustawa z dn.21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1610),

- Uchwała  XVIII/507/12  Rady Miasta Szczecin z 23 kwietnia 2012r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin  (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 1310 ze zm) ,

3) biegła obsługa komputera:

- pakietu MS Word, Excel, umiejętność pracy w tabelach przestawnych Excel, umiejętność obsługi edytora aktów prawnych.

Wymagania dodatkowe

1.      Wykształcenie kierunkowe prawo, administracja, ekonomia

2.      Umiejętność czytania umów cywilno prawnych

3.      Samodzielność  w pracy na zajmowanym stanowisku, sumienność , dokładność, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

Wymagane dokumenty

1.      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2.      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

3.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

4.      Kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata ( poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego.

5.      Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).

6.      Kserokopie  dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy,  zaświadczenia).

7.      Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

8.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem.

9.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ) poświadczone własnoręcznym podpisem.

10.  Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

Ofertę należy złożyć osobiście  lub przesłać w terminie   do dnia  26  lutego   2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

 w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej  kopercie  z dopiskiem: Nabór na stanowisko Podinspektor w Dziale Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi

Uwagi:

1.      Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 26.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin