Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612565

Aktualna strona: 2333221

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sekretarka Koordynatora ds Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

SEKRETARKI KOORDYNATORA ds. MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Planowane zatrudnienie: NA CZAS ZASTĘPSTWA od października 2018 r.

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:

- rzetelność i sumienność,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy,

- znajomość zagadnień związanych z programem Matury Międzynarodowej.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz cv,

- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie potwierdzające staż pracy.

 

CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I
w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

 

CV może być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
w Szczecinie danych zawartych w mojej ofercie do celów przyszłych rekrutacji.”

 

Oferty, w terminie do 12 października 2018 r.,

należy składać w sekretariacie Szkoły lub przesyłać na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

ul. H. Pobożnego 2, 70-507 Szczecin

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące Mieszka I w Szczecinie,
tel.: +48 91 433 61 17, mail: sekret@lo2.szczecin.pl .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel.: +48 91 85 20 93 lub adresem e-mail: iod@spnt.pl .

Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy,

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
w przekazywanych formularzach zgody,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 12.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin