Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828484

Aktualna strona: 2121007

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor ds. organizacyjnych (1 etat) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie


DYREKTOR

SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

 

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 PODINSPEKTOR

1 etat

 

03/2018

(Nr ogłoszenia/rok)

w jednostce budżetowej

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

 

Wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor ds. organizacyjnych (1 etat)w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

 

 

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

1.     rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych i współpraca w tym zakresie
     z referatami Centrum,

2.     przygotowywanie programów kursów, a także szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowepracowników Centrum,

3.     prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników do Szczecińskiego Centrum Świadczeń,

4.     przeprowadzanie procedury służby przygotowawczej,

5.     przygotowywanie zarządzeń Dyrektora, opracowywanie regulaminów obowiązujących
w jednostce, a także prowadzenie rejestrów (zarządzeń, pism okólnych, upoważnień),

6.     opracowywanie zbiorczego planu urlopów,

7.   obsługa interesantów w zakresie skierowań do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wyniósł nie więcej/więcej niż 6%.

                  (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.   Miejsce pracy: Praca będzie odbywać się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.    Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze komputerowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania
i podejmowania decyzji.

 

Niezbędne wymagania:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego*,

2)  wykształcenie wyższe,

3)  znajomość przepisów prawa:

a)    ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym,

b)    ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

7)  znajomość pakietu office(MS WORD, MS EXCEL).

 

Wymagania dodatkowe:

Mile widziane kierunki studiów wyższych: administracyjne, prawnicze.

Umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1)  życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail i numeru telefonu,

2)  list motywacyjny,

3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

6)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,

8)  referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

11)oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.02.2018 r..(włącznie)

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin

pokój 25 (I piętro) sekretariat

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Podinspektor ds. organizacyjnych 03/2018 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91 44 27 122

w godz. 08:00 do 15:00 w dni powszednie

 

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny
i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

1.   Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

2.   Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U z 2016 r., poz. 446, ze zm.].

 

*Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
 i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r.
o pracownikach samorządowych [Dz U z 2016 r., poz. 902].

 

Data wywieszenia ogłoszenia  06.02.2018 r.


Data wygaśnięcia: 21.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin