Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810596

Aktualna strona: 2267087

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Ekonomii, Planowania i Rozliczeń


Dyrektor

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

ul. S. Klonowica 5

71-241 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Ekonomii, Planowania i Rozliczeń

Opis stanowiska:

 1. Klasyfikowanie faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę do obciążenia rachunku ZDiTM pod względem źródeł ich finansowania (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wydatków).
 2. Rejestrowanie oraz kontrola  faktur i innych dokumentów stanowiących wydatki ZDiTM Szczecin w zakresie ich zgodności z ustalonym limitem finansowym.
 3. Opracowywanie planów modelowych, projektów planów, planów oraz planów po zmianach w zakresie wydatków i dochodów  Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego miejski (w ujęciu rzeczowym, opisowym i wskaźnikowym).
 4. Opracowywanie harmonogramów wydatków i dochodów ZDiTM  (na podstawie zgłoszeń i danych uzyskiwanych z działów merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań).
 5. Przygotowywanie miesięcznych prognoz wydatkowania środków budżetowych w zakresie wydatków i dochodów ZDiTM Szczecin.
 6. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu ZDiTM.
 7. Sporządzanie miesięcznych zestawień z wykonania wydatków i dochodów w ujęciu paragrafowym ZDiTM oraz ich uzgadnianie z działem księgowości.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. nie przekroczył 6 %.

Wymagania niezbędne:

 1.   obywatelstwo polskie,
 2.   wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. staż pracy minimum 10 lat,
 4. znajomość Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych i aktów wykonawczych,
 5. znajomość Ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych,
 6. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
 7. biegła znajomość obsługi pakietu Office (arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu),
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość Ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego i aktów wykonawczych,
 2. znajomość Ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
 3. znajomość aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie w/w ustaw,
 4. predyspozycje do kontaktów międzyludzkich,
 5. samodzielność w działaniu,
 6. dokładność, systematyczność, komunikatywność, punktualność,
 7. umiejętność pracy w zespole,

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt  tj. numer telefonu lub adresu  e-mail,
 3. list motywacyjny,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
  i umiejętności,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg
  i Transportu Miejskiego w Szczecinie, (załącznik nr 1)
 11. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (załącznik nr 1)
 12. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2018 r. poz. 1260, ze zm.). UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:

*     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 V 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

Oferty należy składać lub przesyłać:

 • w terminie do: 19.11.2018 r. (liczy się data wpływu).
 • pod adresem:             Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)

ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor w Dziale Ekonomii, Planowania i Rozliczeń”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl.
 2. W Zarządzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres Zarządu jak wyżej w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  * dostępu do treści danych,
  * sprostowania danych,
  * ograniczenia przetwarzania danych
  na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
 4. Ponadto w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) przysługuje prawo do:
  * usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  * przenoszenia danych,
  * wniesienia sprzeciwu,
  * prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  na zasadach określonych w art. 6, 17, 20, 21 RODO.
 5. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres jak wyżej.
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1

Szczecin, …………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie.

 

………………………..

 

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko:

 

…………………………………………………………………………………….....…………

prowadzonej przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

………………………..

 

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego moich danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2018 r. poz. 1260, ze zm.).

 

………………………..

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1


Data wygaśnięcia: 19.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin