Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722648

Aktualna strona: 2113883

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

(20) Samodzielny Referent ds. Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - 2 etaty


 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

(20) Samodzielnego Referenta ds. Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży -

2 etaty

 

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i eksploatacją nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa a w szczególności:

 

 1. Wydzierżawianie /wynajmowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie.

 2. Wydzierżawianie/wynajmowanie na okres nie dłuższy niż 3 lata nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie.

 3. Przygotowywanie dokumentów do wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas określony powyżej 3 lat i i dalszego procedowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego.

 4. Dokonywanie zmian w formie aneksów warunków ustalonych w umowach dzierżawy , użyczenia i najmu .

 5. Wzywanie do opuszczenia gruntu i wydania go w stanie wolnym od osób i rzeczy przez podmioty korzystające bez podstawy prawnej i obciążanie tych podmiotów.

 6. Użyczanie oraz czasowe udostępnianie nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie,

 7. Przekazywanie terenów pod inwestycje realizowane na nieruchomościach gminy i Skarbu Państwa przez podmioty zewnętrzne.

 8. Opiniowanie spraw dotyczących zawierania i przedłużania umów dzierżawy na nieruchomościach gruntowych, także pod garażami,

 9. Rozpatrywanie wniosków o obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy/najmu .

 10. Sprawy związane z reprezentowaniem gminy i Skarbu Państwa w prowadzonych postępowaniach rozgraniczeniowych, podziałowych i okazania granic.

 11. Nakładanie kar w przypadku stwierdzenia zajęcia nieruchomości gminy i Skarbu Państwa bez podstawy prawnej.

 12. Wydawanie dyspozycji w sprawie realizacji wycinki drzew i pielęgnacji zieleni na nieruchomościach gminy i Skarbu Państwa; które nie posiadają zarządcy.

 13. Aktualizacja opłat z tytułu dzierżaw nieruchomości gminy i Skarbu Państwa,

 14. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawy nieruchomości gruntowych,

 15. Przygotowywanie kompletu dokumentów do bezprzetargowego przydziału
  nieruchomości gruntowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Warunki pracy na stanowisku

 

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Częste wyjścia w teren z racji wymogów stanowiska pracy.

Praca przy monitorze ekranowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

 

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 4. nieposzlakowana opinia

 5. wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy ogólnego

 6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

a) znajomość prawa w zakresie wymagań stawianych na stanowisku pracy tj. kodeks

cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa prawo wodne, ustawa

ochronie przyrody, ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

b) znajomość obsługi komputera

 

Wymagania pożądane:

  1. doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze,

  2. umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. Oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

 7. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

 8. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,

 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 10. Oświadczenie kandydata zgonie z niżej wskazanym zapisem „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w ZBiLK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w spra-wach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisyprawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 20 lipca 2018r.

(uwaga liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres składać w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
ul. Mariacka 25, sekretariat pok. Nr 16 lub przesyłać
na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25,

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko (20) Samodzielnego Referenta ds. Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży”

 

Uwagi:

 

 1. Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 20.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin