Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903431

Aktualna strona: 2126977

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 59 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku urzędniczym

w Szkole Podstawowej nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Informatyk

 

Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 59

im. Bolesława Krzywoustego

ul. Dąbska 1015

70-789 Szczecin

 

Stanowisko: Informatyk

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu

Data zatrudnienia: od 01.09.2018 r. umowa na czas określony

 

Wymaganie niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyk,  staż pracy 4 lata, średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka staż pracy 5 lat,
 3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

 

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku informatyk,
 2. umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej,
 3. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku informatyk:

 

 1. sprawowanie nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem informatycznym w szkole,
 2. konserwacja, bieżąca naprawa, zabezpieczenie sprzętu i oprogramowania komputerowego
  i multimedialnego,
 3. współpraca z firmą zewnętrzną zajmującą się obsługą informatyczną szkoły,
 4. zgłaszanie potrzeb w zakresie aktualizacji licencji,
 5. wdrażanie i aktualizacja systemów, nowych programów informatycznych,
 6. elektroniczne archiwizowanie i zabezpieczenie baz danych na nośnikach informatycznych,
 7. pomoc doraźna w obsłudze sieci komputerowych,
 8. należyte zabezpieczenie danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 9. wykonywanie innych zleconych zadań związanych z właściwym funkcjonowaniem szkoły.

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:


Praca siedząca przy komputerze oraz na terenie szkoły, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca wewnątrz budynku szkoły wyposażonym
w windę na 1 piętrze.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723).
 10. Kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2018 poz. 1260).

 

Termin składania dokumentów do 13.07.2018 r. (Uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 59 ul. Dąbska 105 w Szczecinie).

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk” należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7 -15 lub przesyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin.

Uwaga:

 

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tymkierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
  z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
 3. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.


Uwaga:

 

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących etapach:

I etap– to analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną,
a jego wynikiem jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu i przechodzą do następnego etapu naboru.

 

II etap– analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia
 i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

 

III etap– to rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest weryfikacja informacji zawartych
w aplikacji poprzez  zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz posiadanej wiedzy merytorycznej.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do III etapu konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 13.07.2018 r. nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.


*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017, poz. 894)
i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowisku.

 

 


 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku informatyk

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 59
  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Dąbska 105,
  70-789 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@sp59.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Wrzeszcz, z którym można się skontaktować telefonicznie 91-852-20-93 lub pocztą elektroniczną ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze informatyk do 01.09.2018 r., na podstawie: umowy
  o pracę
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz., 996)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji
  są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 13.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin