Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80378993

Aktualna strona: 3014394

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowa w Szkole Podstawowej Nr 9 w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa

w Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie

Termin rozpoczęcia pracy:

       od zaraz

 1. Dane jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie

ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin

Tel. 91/453-87-67  

 1. Określenie stanowiska :

Wymiar etatu: :  0,5 etatu 4 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo.

Warunki pracy na danym stanowisku: praca siedząca, przy komputerze, zmienne tempo pracy.

Stanowisko pracy znajduje się II parterze , budynek nie jest wyposażony  w windę.

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań
 2. Spełnia wymagania formalne: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne.
 3. Znajomość przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych.
 4. Znajomość pracy w księgowych programach komputerowych.
 5. Brak przeciwskazań lekarskich do pracy na w/w stanowisku. 

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1. Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku Vat oraz sporządzanie jednostkowych deklaracji Vat z użyciem programu rozrachunki. 

2. Księgowanie dokumentów Rachunku Dochodów – rachunek pomocniczy szkoły.

 1. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
  1. CV z dokładnych uwzględnieniem przebiegu edukacji i pracy zawodowej.
  2. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych.
  4. Numer telefonu kontaktowego.
  5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 25.10.2019 r. do godziny 15.00. Oferty prosimy kierować na adres szkoły, meilowo  sp9@miasto.szczecin.pllub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 9 , ul. Dąbrówki, 71-826 Szczecin.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną  zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

Telefon 91 453-87-67

Data wygaśnięcia: 25.10.2019 rok

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin
 2. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826Szczecin, e-mailowo: sp9@miasto.szczecin.pl
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Radosław Jaśkiewicz, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu +48918522093 lub adresem email: iod@spnt.pl.
 4. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko pracownicze , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 25.10.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin