Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612646

Aktualna strona: 2333237

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanoiwsko urzędnicze Starszy specjalista ds. kadr w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

UL.PORTOWA 21

70-833 SZCZECIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE -

Starszy specjalista ds. kadr  ½ etatu

 

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy min. 5 lat.

6. Znajomość przepisów  Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych, Prawa Oświatowego.
7. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Word, Płatnik, Progman.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 2. Łatwość nawiązywania kontaktów.
 3. Umiejętność współpracy w zespole.
 4. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista.
 5. Uprawnienia do prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Do zadań Starszego specjalisty ds. kadr  będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej oraz  porad w sprawach pracowniczych.
 2. Konsultacje ze związkami zawodowymi.
 3. Wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych i innych dokumentów dla pracowników szkoły.
 4. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem, awansowaniem i karaniem pracowników.
 6. Załatwianie formalności związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, nagród ministra, nagród dyrektora.
 7. Ustalanie wszelkich składników wynagrodzeń pracowników oraz przygotowywanie wszelkiej dokumentacji stanowiącej podstawę naliczania poborów.
 8. Wprowadzanie do programu odpowiednich informacji oraz danych niezbędnych do sporządzania list płac.
 9. Prowadzenie rejestracji do ZUS pracowników nowo zatrudnianych oraz zwalnianych.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 11. Planowanie i zakup środków ochrony indywidualnej , odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji rozchodu.
 12. Gromadzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.
 13. Sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji  zakresie zatrudnienia.
 14. Organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, nr telefonu.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
4.Kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie.

5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
 i umiejętnościach.

6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
9. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (wypis z Krajowego Rejestru Karnego).

            Wskaźnik zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2018r. wyniósł 0%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca wymaga koncentracji uwagi, oraz

częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie
do dnia 29.10.2018r. na adres:
 Zespół Szkół Nr 2 ul Portowa 21 70-833 Szczecin
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze -  Specjalista ds. kadr ½ etatu”.
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 4415162.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Data wygaśnięcia : 2018/10/29


Data wygaśnięcia: 29.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin