Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810372

Aktualna strona: 2267041

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie


DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51
UL. JODŁOWA 21
71 - 114 SZCZECIN

 1. Stanowisko: specjalista ds. gospodarczych.
 2. Wymiar zatrudnienia:  pełen etat.
 3. Wymagania:                                                                                                                                   

- obywatelstwo polskie,                                                                                                                                

- wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska,                                                                                                                                       

- minimum 4 lata doświadczenia w pracy biurowej w sektorze budżetowym,                                            

- kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni   z praw publicznych,                                                                                                                                                           

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                                                                    

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów,                                                                                                                                             

 - nieposzlakowana opinia.

 1. Kompetencje zawodowe:                                                                                                                                 

 - umiejętności komunikacyjne,                                                                                                                           

 - umiejętności taktyczne,                                                                                                                                       

- umiejętności planowania i organizacji,                                                                                                             

- kreatywność i przedsiębiorczość,                                                                                                               

- odpowiedzialność- dyscyplina wewnętrzna,                                                                                                  

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,                                                                                                  

- konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,                                                                    

- wysoka kultura osobista.

 1. Zakres obowiązków:                                                                                                                           

 Ścisła współpraca z właściwymi merytorycznie pracownikami (tj. kierownikiem gospodarczym, kierownikiem obiektów sportowych, intendentem, specjalistami i księgowością szkoły) dotycząca spraw związanych z obiektami zarządzanymi przez Szkołę Podstawową nr 51 w Szczecinie, a znajdującymi się przy ul. Mikołajczyka 20, m.in.:

 1. Prowadzenie spraw związanych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi:
 2. Terminowe prowadzenie ewidencji spraw w zakresie oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy ul. Mikołajczyka 20 za pomocą wskazanego przez organ prowadzący programu komputerowego (np. NABÓR) oraz innych aplikacji komputerowych (np. i-przedszkole, SIO),
  w tym wprowadzanie, nadzorowanie, aktualizowanie i kontrolowanie danych.
 3. Terminowe prowadzenie ewidencji uczniów w oddziałach gimnazjalnych  i przedłużanie ważności legitymacji uczniów. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 4. Prowadzenie ewidencji dzieci korzystających z posiłków, przyjmowanie zgłoszeń
  o nieobecności dzieci, codzienne informowanie o stanie obecności intendenta. Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń kuchni, punktu wydawania posiłków i stołówki oraz na bieżąco informowanie       o powyższym kierownika gospodarczego.
 5. Przygotowywanie i redagowanie pism z zakresu czynności prowadzonych spraw    i zadań. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań do instytucji zewnętrznych oraz na potrzeby organu prowadzącego, a także na potrzeby wewnętrzne prowadzonych spraw i działań. Terminowa obsługa i aktualizacja aplikacji komputerowych      oraz aplikacji i programów biurowych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 6. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem:
 7. Organizowanie, nadzorowanie i zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej powierzonych urządzeń, w tym zapewnienie zabezpieczenia gmachu i majątku (monitoring, zapasowe klucze, a w szczególności klucze do wyjść ewakuacyjnych, sprawowanie pieczy nad przekazanymi od kierowników składnikami majątkowymi   i wyposażeniem znajdującymi się na terenie obiektów przy ul. Mikołajczyka 20. Przyjmowanie, zabezpieczanie i wydawanie sprzętu audiowizualnego, pomocy naukowych, mebli, środków czystości zgodnie z instrukcją magazynową   i inwentarzową. Kontrolowanie sprawności sprzętu audiowizualnego i innych pomocy oraz dostarczania do punktu napraw. Przekazywanie wszelkich dokumentów dotyczących przyjęcia na stan nowego wyposażenia oraz zgłaszanie ubytków    i likwidacji środków trwałych i wyposażenia. Ustalanie stanu poszczególnych grup składników majątkowych na koniec danego okresu rozliczeniowego w porozumieniu              z kierownikami.
 8. Prowadzenie spraw związanych z najmami i dzierżawą:
 9. Nadzór nad pracami związanymi z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom.
 10. Nadzór nad sposobem wykorzystania przez użytkowników pomieszczeń i sprzętów.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków publicznych:
 12. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Przetargowej.
 13. Dokonywanie drobnych zakupów wszystkich niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów przy ul. Mikołajczyka 20.
 14. Inne zadania wskazane przez przełożonego.
  • Prowadzenie spraw związanych z pracą personelu obsługi
 15. Dostosowywanie struktury organizacyjnej i obsady personelu do realizacji zadań, organizowanie i nadzorowanie prac, sporządzanie harmonogramu dyżurów i urlopów.
 16. Inne zadania wskazane przez przełożonego.

6. Wymagane dokumenty:                                                                                                                                

 - życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,                                                     

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,                                                                               

- oświadczenie dot. niekaralności i pełni praw publicznych,                                                                          

 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2016r. poz. 922 ).

7 . Miejsce i termin składania dokumentów:                                                                                             

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  specjalisty ds. gospodarczych” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie ul. Jodłowa 21   w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 16 oo.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz wpływające po terminie nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję,    że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Szkoła Podstawowa  nr 51                            im. prof. Stanisława Helsztyńskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jodłowej 21 i ul. Stanisława Mikołajczyka 20. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 51 możliwy jest pod numerem tel.: 91 452 33 24 lub adresem email: sp51@miasto.szczecin.pl                                                                                                   

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej  nr 51   w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 19.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin