Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Kucharz w Szkole Podstawowej Nr 13 w Szczecinie


 

OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SZCZECINIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Orląt lwowskich w Szczecinie

ul. Bałtycka 1A,

70-880 Szczecin zatrudni kucharza

Miejsce pracy:            

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Orląt lwowskich w Szczecinie ul. Bałtycka 1A,

Stanowisko:

kucharz

Wymiar etatu:

1 etat

Data rozpoczęcia pracy: 

1.08.2022r.

Opis stanowiska:


1. przygotowywanie smacznych i urozmaiconych posiłków zgodnie z recepturą i zasadami zbiorowego żywienia z uwzględnieniem specjalistycznych diet,

2. podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników kuchni,

3. udział w planowaniu jadłospisu i zakupów, w tym nadzór nad jakością zamawianych produktów,

4. przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych, zasad technologii żywienia, przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z wymaganiami sanepidu.

 

 

 

 

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:


1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


3. wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

4. aktualne badania lekarskie.

5. znajomość  zasad HACCP w zakresie wymaganym przez przepisy.

 

Wymagania dodatkowe:


1. umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjno-przywódcze,


2. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,

3. koordynowanie pracy wszystkich pracowników kuchni przy przygotowywaniu posiłków,

4. bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń gastronomicznych.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach  lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy itp.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie lub przesłać mailem na adres sp13@miasto.szczecin.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin, e-mailowo: sp13@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 46 47 516.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: 91 852 20 93.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich  w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Data wygaśnięcia: 18.07.2022r.


Data wygaśnięcia: 18.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/01 10:40:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/01 10:40:24 nowa pozycja