Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828769

Aktualna strona: 2121035

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 12 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – KIEROWNIK GOSPODARCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W SZCZECINIE


I. Dane jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
Tel. 91 4609 755
II. Określenie stanowiska :
Kierownik gospodarczy – 1 etat, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo.
Zatrudnienie od 20.08.2018 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie   w miesiącu styczniu 2018 r. wyniósł 0%.

Warunki pracy na danym stanowisku: zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze.

III. Wymagania niezbędne:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku; preferowane kierunki: administracja, ekonomia lub zarządzanie lub średnie                 o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku; preferowane doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku.
2. Spełnia wymagania formalne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni z praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.
3. Biegle pracuje na komputerowych programach biurowych (Word, Excel).
4. Zna przepisy z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.
5. Swobodnie obsługuje urządzenia biurowe.
6. Jest uczciwa, sumienna, dyspozycyjna i odpowiedzialna.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi programów ProgMan: stołówka+magazyn, wyposażenie
2. Komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi.
3. Znajomość zasad HACCP w zakresie dotyczącym stołówki szkolnej.

V. Zakres obowiązków:
1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.
2. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
3. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, zapasowe klucze od wyjść ewakuacyjnych i do pomieszczeń szkolnych.
4. Dbanie o pełną czystość gmachu oraz przynależnego terenu.
5. Prowadzenie archiwum szkoły.

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz szczegółowa ich ewidencja i rozliczanie.

7. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego.

8. Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku i jego wyposażenia.

9. Nadzór nad pracami remontowymi, naprawami bieżącymi, pracami konserwacyjnymi.

10. Inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych

11. Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków na dokonywane dla szkoły zakupy oraz opisywanie faktur.

12. Sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy podległych pracowników.

13. Prowadzenie stołówki szkolnej. Zakup artykułów spożywczych zgodnie z prawem zamówień publicznych. Prowadzenie magazynu żywnościowego oraz rozliczanie kosztów posiłków.

14. Nadzór nad przestrzeganiem zasad HACCP w pracy kuchni.

VI. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1. CV z dokładnym uwzględnieniem przebiegu edukacji i pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Numer telefonu kontaktowego.
8. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych.”

VII. Pozostałe informacje:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30.03.2018 roku  do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie”. Oferty prosimy kierować na adres szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin.
2. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 30.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin