Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58868253

Aktualna strona: 1377622

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

oferta pracy dla kierowcy autobusu w Centrum Żeglarskim


DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO W SZCZECINIE

ZATRUDNI KIEROWCĘ AUTOBUSU

 

Warunki pracy na stanowisku:

1.     wymiar czasu pracy – pełen etat,

2.     termin rozpoczęcia pracy – do ustalenia nie później niż 1 lipca 2018 r.,

 

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. prawo jazdy kat. D lub D+E*,

4.     posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie
z wymogami określonymi a art.39 a ust.1 pkt 3-6  ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zmianami) w szczególności:

a.     brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowcy,

b.    brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

c.     uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,

d.    ukończone szkolenie okresowe,

5.     niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6.     minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu autobusów,

7.     komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność,

8.     znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność podstawowej obsługi pojazdów mechanicznych.

*Istnieje możliwość sfinansowania aktualizacji uprawnień przez pracodawcę.

 

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. dowóz i odwóz osób/dzieci z wyznaczonych miejsc zbiórki,
 2. prowadzenie, eksploatacja i obsługa powierzonego pojazdu i przyczep,
 3. wykonania obsługi codziennej i przygotowania samochodu do następnego wyjazdu,
 4. sprawdzanie stanu technicznego samochodu i przyczep oraz elementów od których zależy bezpieczny i nie zagrażający życiu przewóz osób,
 5. dbałość o powierzony pojazd i jego wyposażenie oraz utrzymanie porządku i czystości
  w samochodzie,
 6. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonego pojazdu i przyczep w tym konserwacja i wykonywanie drobnych napraw,
 7. przestrzeganie terminów przeglądów okresowych oraz dopilnowanie terminu ubezpieczenia pojazdu i przyczep,
 8. czytelne, rzetelne i bieżące wypełnianie dokumentów w tym prawidłowe wypełnianie kart drogowych, oraz książki ewidencji przebiegu pojazdu,
 9. rozliczanie  zużycia paliwa na karcie pracy,
 10. przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy oraz terminów odczytów kart tachografu – karty kierowcy i karty firmowej,
 11. wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań służbowych zgodnie z kwalifikacjami pracownika.

 

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopia prawa jazdy,
 4. dokumenty poświadczające zatrudnienie , kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.

Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy na czas prowadzenia zajęć w szkołach .
 
Dokumenty aplikacyjne: 

list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz Ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.)."

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty można składać w formie elektronicznej na adres biuro@centrumzeglarskie.plbądź przesłać pocztą na adres: Centrum Żeglarskie ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin w terminie do 15 maja 2018 r.

 

 


Data wygaśnięcia: 15.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin