Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. sieci komputerowej w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. sieci komputerowej w Zespole Szkół Nr 6

0,5 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony

data rozpoczęcia pracy: 01.07.2019r.

 

Miejsce pracy:

Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie

ul. Gen. Sowińskiego 3

70-236 Szczecin

 

Niezbędne wymagania:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe lub średnie, wykształcenie minimum średnie zawodowe – technik informatyk/elektronik,
 • Staż pracy min. 2 lata na podobnym stanowisku,
 • Wiedza zapewniająca pełny zakres obsługi technicznej i utrzymania ciągłości pracy oraz prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego w szkole,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość programów komputerowych i zagadnień związanych z obsługą systemów operacyjnych MS Windows.

 

Do obowiązków specjalisty ds. sieci komputerowej szkoły będzie należało:

 • Utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego;
 • Sprawowanie pieczy nad właściwą transmisją sygnału internetowego;
 • Instalacja nowo zakupionego sprzętu komputerowego;
 • Dokonywanie przeglądu sprzętu komputerowego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Oświadczenie kandydata  z niżej wskazanym zapisem:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. sieci komputerowej przez Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja,  ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nt 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.     Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Gen. J. Sowińskiego 3  70-236 Szczecin,      e-mailowo: zs6@um.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować:  mail: iod@spnt.pl, tel. +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji  , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo           w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6 w terminie do 14.06.2019r.

w godz. od 900do 1500.


Data wygaśnięcia: 14.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/04/24, odpowiedzialny/a: Adrianna Dabrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/04/24 10:22:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/04/24 10:22:16 nowa pozycja