Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490410

Aktualna strona: 2033862

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko sprzątaczka w Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 ul. ks. Dąbrówki 10 w Szczecinie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi- sprzątaczka
 

1.   Przedmiot naboru:


-    Stanowisko: sprzątaczka.
-    Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 9

-    Okres zatrudnienia : od 1 lipca 2018 roku

-    Wymiar czasu pracy – 26/40 godzin tygodniowo z możliwością powiększenia ilości godzin na etacie pomoc kuchenna 10/40
-    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

 

2.  Wymagania niezbędne:

-    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
-    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole.
-    Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania

      w  pełni z praw publicznych.            

-    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

-    Nieposzlakowana opinia.

 

3.    Wymagania dodatkowe:


-    Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
-    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

 

4.  Ogólny zakres wykonywanych zadań:

-   Utrzymywanie w  czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
-   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


-   CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

 

 CV powinny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla    potrzeb

   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

  danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.

  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).
 

   6. Termin i miejsce składania dokumentów:


-  Termin złożenia ofert upływa z dniem 15 czerwca 2018 r.  godz. 15.00.

-  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły, droga pocztową na adres szkoły lub elektroniczną  sp9@miasto.szczecin.pl  , tel. kontaktowy 91 453 87 67

 

 


Data wygaśnięcia: 15.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin