Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67211439

Aktualna strona: 1963581

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo Płacowym - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy


Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo Płacowym - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

Przygotowanie /zbieranie dokumentów, kart pracy/, naliczanie /sporządzanie list płac/
i rozliczanie /noty księgowe/ wynagrodzeń; naliczanie innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, innych umów /umowy zlecenia i o dzieło/ i zasiłków; sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i urzędów skarbowych; realizowanie zadań
z zakresu sprawozdawczości GUS; ścisła współpraca i zastępstwo kadrowe w Zespole.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z minimalnym stażem pracy 2 lata, lub średnie z minimalnym stażem pracy 4 lata,

 3. znajomość przepisów prawa: ustawy Kodeks Pracy, o Pracownikach Samorządowych, Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ustawa o Systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o Promocji zatrudnienia, ustawa o Świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. udokumentowane doświadczenie zawodowe przy naliczaniu wynagrodzeń,

 6. znajomość programu Płatnik,

 7. znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

 8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 10. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office,

 2. mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego KOMAX,

 3. doświadczenie kadrowo płacowe nabyte w jednostkach budżetowych,

 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, operatywność,

 5. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

 6. umiejętność pracy w zespole,

 7. prawo jazdy kat. ”B”,

 8. dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. kserokopia prawa jazdy,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w grudniu 2017 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać w terminie do: 12 stycznia 2018 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A, Informacja: tel. 91 48 57 130.


Data wygaśnięcia: 13.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin