Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 59 w Szczecinie


Nabór na urzędnicze stanowisko kierownicze Główny Księgowy
w Przedszkolu Publicznym nr 59 w Szczecin

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 59 w Szczecinie

ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Główną Księgową / Głównego Księgowego w wymiarze 0,5 etatu.

Początek zatrudnienia: 01.09.2022 r.


I. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność (dotyczy: prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
 4. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

-ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

-ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

-wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,            

-posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.  

 1. Znajomość obsługi programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych tzw. „bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
  do sporządzania sprawozdawczości budżetowej np.: Finanse Premium+, Kasa Premium+ ,Rozrachunki Premium+,  Vulcan Płace, Vulcan Kadry.
 2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 3. Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach budżetowych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Odpowiedzialność, komunikatywność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista.

III. Do zadań Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości placówki.
 2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej placówki.
 3. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilansu rocznego, planu finansowego jednostki i innych zleconych przez organ prowadzący.
 4. Naliczanie wynagrodzeń.
 5. Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji placówki.
 7. Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 8. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.
 9. Wsparcie decyzyjne Dyrektora Przedszkola w zakresie optymalizacji rozwiązań finansowo-księgowych.
 10. Rozliczanie zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych placówki finansowanych z budżetu miasta i przedszkola.
 11. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.
 12. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat – 7 do Urzędu Miasta Szczecin.
 13. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
 14. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.
 15. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 16. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.
 17. Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS i podatkowych (PIT,VAT).
 18. Rozliczanie inwentaryzacji.
 19. Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 20. Wprowadzanie danych do SIO.
 21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 59 w Szczecinie należą do kompetencji Głównego Księgowego.

IV. Warunki pracy:

Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczony własnoręcznym podpisem).
 2. List motywacyjny (poświadczony własnoręcznym podpisem).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje, uprawnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).

Oferty należy składać lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w  Przedszkolu Publicznym Nr 59 w Szczecinie” w terminie do dnia 1.08.2022 r. do godz. 12.00 na adres: Przedszkole Publiczne Nr 59 ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin.

VI. Etapy rekrutacji:

 1. Analiza  złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych  w ogłoszeniu o naborze - dokonywana przez Komisję rekrutacyjną, sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne, analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do 2-go etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e–mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną

po dniu 1.08.2022r. po godzinie 12:00 nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

Prosimy również o zamieszczenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne nr 59 w Szczecinie, ul. Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin, moich danych osobowych wykraczających poza katalog określony w art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, w postaci wykształcenia i przebiegu dotychczasowego celu nawiązania i realizacji stosunku pracy. 


Data wygaśnięcia: 01.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/05 10:42:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 10:42:16 nowa pozycja