Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903425

Aktualna strona: 2126976

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Opiekun do przeprowadzania dzieci przez jednię w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie


                                             

OFERTA  PRACY w Szkole Podstawowej nr 48

Ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin

 

 

 

St  stanowisko  -  opiekun do przeprowadzania dzieci przez jezdnię

 

Wymiar zatrudnienia:   ½  etatu

  data zatrudnienia: 1 września 2018 r.

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę

Ważność ogłoszenia:  03.08.2018 r.

Wymagania:

 1. kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
 2. mile widziane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 3. znajomość przepisów ruchu drogowego związanego z ruchem pieszych,
 4. mile widziane doświadczenie w zawodzie,
 5. referencje z poprzednich miejsc pracy,
 6. umiejętność pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,
 7. spostrzegawczość, podzielność uwagi, koncentracja.

Do obowiązków pracownika, zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy, należy:

 • czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez
  a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający      bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 • wykonywanie innych zadań  w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły,
 • uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
 • Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas przez kierownika gospodarczego planu pracy.
 • Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:
 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją
 • Termin zgłaszania ofert: do  03 sierpnia 2018 r.

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr  48

Ul. Czorsztyńska 35 , 71- 201  Szczecin

email : sp48@miasto.szczecin.pl.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Czorsztyńska 35, 71-201  Szczecin, e-mailowo: sp48@miasto.szczecin.pl.

Inspektor Ochrony Danych:  tel. 91-852-20-93 lub e-mail ido@spnt.pl.

Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 03.08.2018 r., na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 03.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin