Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903603

Aktualna strona: 2126995

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

(19) REFERENT DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH – 2 ETATY


 

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(19) REFERENT DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH – 2 ETATY

 

 

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek i potrzeb remontowych, dokonanie oceny pilności i sposobu ich wykonania,

 2. Zlecanie napraw i pilnowanie terminowości ich wykonania.

 3. Rozpatrywanie wniosków ustnych i pisemnych oraz kwalifikacja poszczególnych lokali do remontu, naprawy lub wymiany.

 4. Kontrola jakości usług świadczonych przez firmy porządkowe, remontowe, serwisowo-techniczne obsługujące nieruchomości, odpowiedzialność za właściwy stan sanitarny budynków i ich otoczenie oraz estetykę.

 5. Odpowiedzialność za dokumentację nieruchomości.

 6. Regularna lustracja nieruchomości.

 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

 

 1. Podstawowy system czasu pracy.

 2. Praca przy monitorze ekranowym.

 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie średnie co najmniej 2 lata stażu pracy ogółem

6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- dobra znajomość obsługi komputera.

 

WYMAGANIA DODATKOWE – mile widziane

 1. Wykształcenie z zakresu budownictwa lub/i zarządzania nieruchomościami.

 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku.

 3. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

 4. Dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 4. Oświadczenie kandydata ( poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 2. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

 3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,

 4.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych (w szczególności danych o stanie zdrowia, danych biometrycznych), o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zawartych w przekazanych dokumentach, poświadczone własnoręcznym podpisem.


 


 


 


 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w spra-wach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisyprawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko (19) Referent ds. techniczno-eksploatacyjnych 2 etaty”

 

 

Uwagi:

 1. Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 


Data wygaśnięcia: 16.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin