Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722626

Aktualna strona: 2113878

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc Kuchenna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie


Oferta pracy dla pomocy kuchennej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2  w Szczecinie

Szczegóły  dotyczące  ogłoszenia :

 • Stanowisko : pomoc kuchenna
 • Wymiar etatu:  1,00, system pracy równoważny 
 • Zatrudnienie od 01.09.2018 r.
 • Ważność oferty – 14.08.2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły:  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2
 • Miejscowość : Szczecin
 • Kod pocztowy : 70-382
 • ulica : Jagiellońska 58
 • Telefon : 91 4843-641

E-mail : mos2@miasto.szczecin.pl

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie posiłków zgodnie z wymogami racjonalnego żywienia, dla wszystkich dzieci i osób dorosłych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, bezwzględnie przestrzega w/w przepisów i wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Porcjuje posiłki.
 • Dba o jakość, smak i estetykę wydawanych posiłków.
 • Wydaje posiłki o wyznaczonych godzinach.
 • Pobiera produkty spożywcze z magazynu żywnościowego w ilościach przewidzianych recepturą, kwituje ich odbiór w raportach dziennych żywieniowych.
 • Dba o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny.
 • Codziennie pobiera próbki żywieniowe i właściwie je przechowuje.
 • Przestrzega zasad BHP.
 • Natychmiast zgłasza kierownikowi gospodarczemu powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia.
 • Stosuje normy i zasady zawarte w ośrodkowych księgach HACCP.
 • Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie gastronomiczne lub zasadnicze zawodowe gastronomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność dobrej organizacji pracy

Wymagane dokumenty:

            list motywacyjny

            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)

            książeczka zdrowia ( do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej)

            kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Jagiellońska 58 w Szczecinie,

 mail: mos2@miasto.szczecin.pl

Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w MOS nr 2 możliwy jest pod numerem

Tel: 918522093 , mail: iod@spnt.plPani Agnieszka Wrzeszcz

Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r, (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 108) w celu rekrutacji do pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj, Prezesa Urzędu Ochrony danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny.

Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2, ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin lub drogą elektroniczną :mos2@miasto.szczecin.pl w terminie do 14.08.2018 r

z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko pomoc kuchenna”

 

Data wygaśnięcia : 14.08.2018


Data wygaśnięcia: 14.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin