Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612555

Aktualna strona: 2333217

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

(33) Specjalista ds. inwentaryzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży ” - 1 etat


 

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostki Budżetowej w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

(33) Specjalista ds. inwentaryzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży 1 etat

 

 

Zakres zadań:

1. Nadzór nad zlecaniem dokumentacji odtworzeniowej budynków wspólnot mieszkaniowych.

2. Nadzór nad zlecaniem inwentaryzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

3. Wykonywanie fragmentów rzutów kondygnacji budynków z oznaczonym planem lokalu na podstawie dokumentacji odtworzeniowej i inwentaryzacji.

4. Sprawdzanie dokumentacji z Działu technicznego pod kątem legalizacji w lokalu.

5. Przygotowywanie wniosków do Urzędu Miasta WUiAB o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali lub pomieszczeń gospodarczych.

6. Kontrola nad zlecaną dokumentacją odtworzeniową i inwentaryzacją, sporządzanie protokołów odbioru, rozliczanie faktur.

7. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wykupu lokalu komunalnego.

8. Przygotowywanie dokumentów dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości, lokalu, wypełnianie wniosków.

9. Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań przy zbyciu lokali.

10. Udzielanie odpowiedzi pisemnej na pisma przychodzące.

11. Na podstawie dokumentów wystawionych przez ZBiLK oraz wniosków najemców, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy aneksu, porozumienia, umowy po zgonie, (lokale

mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze).

12. Uczestnictwo w sprawach przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości.

13. Bieżąca współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urdu miasta

 

 

Warunki pracy na stanowisku;

1. Wymiar czasu pracy pełen etat - 8 godz./dziennie, jedna zmiana

2. Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy.

3. Stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZBiLK, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%

4. Praca siedząca przy monitorze ekranowym, w budynku przy ul. Jagiellońskiej 34C w Szczecinie.

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.

4. Nieposzlakowana opinia

5. Wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lat stażu pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 6 lat stażu pracy.

6. Kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku:

- znajomość przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r., Ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. , ustawy – Prawo Budowlane

- biegła obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych.

 

Dodatkowym atutem będą:

1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

2. Umiejętność pracy w zespole

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. Życiorys/CV i podpisany list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (ewentualne referencje, zakresy obowiązków, kury,szkolenia)

5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam

poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w spra-wach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisyprawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 17 października 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ (33) Specjalista ds. inwentaryzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży ” - 1 etat


Data wygaśnięcia: 17.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin