Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565788

Aktualna strona: 2329675

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie


 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W SZCZECINIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin  ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania do życia w rodzinie

Miejsce pracy:            

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie ul. Jagiellońska 59

Stanowisko:

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Podstawa zatrudnienia:

Karta Nauczyciela

Wymiar etatu:

8,5h – na zastępstwo)

Data rozpoczęcia pracy: 

Styczeń 2019r.

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada kierunkowe wyższe wykształcenie pedagogiczne.
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku (aktualna książeczka zdrowia).

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie.
 2. Kreatywność - w tym inicjatywność i pomysłowość.
 3. Podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera i urządzeń sterowanych elektronicznie.

Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy itp.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 59, telefonicznie +48914841559, e-mailowo: sp47 szczecin@gazeta.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin, z którą można się skontaktować pod nr telefonu +48918522093, e-mailowo iod@spnt.pl
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do [...]  , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku             z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo  w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo,                            iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Data wygaśnięcia: 15.01.2019r.


Data wygaśnięcia: 15.01.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin