Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie


Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49,  70 – 783 Szczecin

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska:                   starszy księgowy

Wymiar etatu:                                  pełny etat

Początek zatrudnienia:                    01.09.2022r.

Zakres zadań na stanowisku.

 

 1. Praca w programie Płace VULCAN – sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych   i niepedagogicznych, listy wypłat z ZFŚS, sporządzanie PIT – 11, kartotek wynagrodzeń, kartotek zasiłkowych.
 2. Obsługa aplikacji VULCAN ART. 30
 3. Obsługa programu Płatnik –  sporządzanie raportów miesięcznych, korekty.
 4. Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Wprowadzanie danych do SIO, dotyczących wynagrodzeń.
 6. Sporządzanie sprawozdań i planów finansowych dotyczących płac zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Szczecin.
 7. Obsługa programu bankowego IPKO biznes: wprowadzanie poleceń przelewu, autoryzacja poleceń zapłaty, obsługa historii operacji i wyciągów bankowych  w zastępstwie nieobecnego pracownika.
 8. Praca w programie Kasa:
 9. wypłata należności odbieranych w kasie szkoły;
 10. rozliczanie pobranych zaliczek;
 11. realizowanie wpłat i wypłat z banku.
 12. Weryfikacja otrzymanych gotówkowych faktur zakupowych pod względem prawidłowości danych identyfikujących nabywcę oraz pod względem prawidłowości opisu dokumentu przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie wskazującego rodzaj działalności.
 13. Ewidencja i rozliczanie pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, opodatkowanie dochodu.

 

Warunki pracy na stanowisku.

Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Sportowego  w Szczecinie w miesiącu czerwcu 2022 r. wyniósł mniej niż 6 %

Wymaganie niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, lub średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku ,
 3. Znajomość przepisów  dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe.

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV).
 2.  List motywacyjny.
 3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
 4.  Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na starszego księgowego w Centrum Kształcenia Sportowego”  w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 13.00 na adres:

 

Centrum Kształcenia Sportowego

ul. Rydla 49
70 - 783 Szczecin
tel. 91 462 92 90 
 

 

Etapy rekrutacji:

1– analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,

2– analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku,

3– rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 29.07.2022r. nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Sportowego. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin,  e-mailowo: cks@miasto.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:  iod@spnt.pl, tel. +48 91 8522093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązku prawnego, na podstawie  art. 6 ust 1 pkt c RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni odbiorcy Administratora, urzędy, instytucje, którym należy udostępniać dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty przetwarzające , realizujące na rzecz administratora określone zadania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami związanymi
  z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym.

Data wygaśnięcia: 29.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/07, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/07 09:42:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/07 09:42:19 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2022/07/07 09:42:07 nowa pozycja