Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903496

Aktualna strona: 2126985

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Kierownik gospodarczo - administracyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W SZCZECINIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko 

Kierownik gospodarczo-administracyjny

 

Miejsce pracy:            

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14

 

Data rozpoczęcia pracy: 

1.09.2018 r.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę

 

Wymiar etatu:

1 etat

 

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada wykształcenie minimum średnie, ale preferowane wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia, kierunki inżynieryjno-budowlane lub zarządzanie.
 5. Dysponuje biegłą znajomością obsługi komputerowego oprogramowania biurowego oraz obsługi urządzeń biurowych.
 6. Ma łatwość komunikowania się z innymi oraz umiejętność redagowania pism urzędowych i sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej.
 7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Zna zagadnienia prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych,  prawa pracy i BHP.
 9. Potrafi pracować zespołowo, podejmować decyzje i zarządzać personelem.                

 

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi, określenie zadań odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, stworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie przestrzegania zasad bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.
 2. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
 3. Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, księgi obiektu budowlanego.
 4. Zarządzanie nieruchomościami.
 5. Nadzór nad przeprowadzanymi remontami, modernizacją i naprawami.
 6. Prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie środków czystości i żywności.
 7. Realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły.
 8. Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, oznakowanie sprzętu szkolnego, organizowanie inwentaryzacji rocznej.
 10.  Współpraca z głównym księgowym i intendentem.
 11.  Przygotowanie stosownych umów z firmami, z którymi szkoła współpracuje.
 12.  Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na http://bip.um.szczecin.plw części „nabór na stanowiska”),
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10.  Zgody kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownika gospodarczo-administracyjnego, prowadzonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać w terminie do dnia 13.07.2018 r. (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik gospodarczo-administracyjny” bezpośrednio do sekretariatu szkoły (w godzinach 7.30 – 15.30) lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie,

ul. Ofiar Oświęcimia 14

71-503 Szczecin

 

Uwaga:

O kolejnym etapie rekrutacji oraz o decyzji podjęcia zatrudnienia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ofiar Oświęcimia 14 71-503 Szczecin, e-mailowo: zso1@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować iod@spnt.pl
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do ZSO nr 1 , na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 13.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin