Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68489798

Aktualna strona: 2033825

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego ZDiTM


Dyrektor

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

ogłasza

NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

ul. S. Klonowica 5

71-241 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego (mostowiec)

Opis stanowiska:

 1. Kontrolowanie i prowadzenie utrzymania technicznego stanu obiektów inżynieryjnych w pasie drogowym ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych (mosty, wiadukty, kładki, mury oporowe,  schody itp.)  na terenie miasta Szczecina w celu zachowania ich w stanie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.
 2. Planowanie i ustalenie potrzeb rzeczowo – finansowych robót w ramach remontów i modernizacji obiektów inżynieryjnych w pasie drogowym ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w oparciu o oceny techniczne obiektów.
 3. Opracowywanie i wykonanie przeglądów podstawowych oraz planowanie przeglądów rozszerzonych dla obiektów mostowych.
 4. Przygotowywanie danych do ewidencjonowania, aktualizacji oraz archiwizacji informacji dotyczących drogowych obiektów inżynierskich oraz współpraca przy opiniowaniu przejazdów pojazdów ponadgabarytowych po obiektach w zakresie przewidzianym  ustawą.
 5. Przekazywanie, nadzór, odbiory i rozliczenia finansowe wykonywanych robót remontowych na w/w obiektach w ramach realizowanych umów.
 6. Udział w odbiorach technicznych i końcowych nowych i remontowanych obiektów inżynieryjnych.
 7. Prowadzenie uzgodnień z PKP dot. przejazdów kolejowych wraz z uczestnictwem  w okresowych przeglądach przejazdów oraz wnioskowaniem ewentualnej zmiany ich kategorii.
 8. Kontrola – w zakresie powierzonych zadań - zgodności wydatków z zawartymi umowami i  ustalonym limitem finansowym.
 9. Rozpatrywanie wniosków radnych, rad osiedli i mieszkańców dotyczących obiektów inżynieryjnych.
 10. Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zawierającego przedmiot, zakres, wartość szacunkową, termin z zakresu działania Działu.
 11. Zgłaszanie potrzeb do wieloletnich wniosków inwestycyjnych z zakresu utrzymania obiektów mostowych.
 12. Terminowe załatwianie korespondencji (pisma, wnioski, petycje, skargi itp.) z zakresu działania Działu.
 13. Stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.
 14. Udział w pracach Komisji i Zespołów powoływanych Zarządzeniami Dyrektora Zarządu oraz Prezydenta Miasta Szczecina.
 15. Wykonywanie innych poleceń służbowych dot. utrzymania obiektów mostowych i inżynierskich.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich. Przewidywany zakres obowiązków wymaga przemieszczania się samochodem po terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stanowisko pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca terenowo-biurowa (50% - 50%), wzmożona praca w terenie w okresie wykonywania inwestycji. Stały kontakt z wykonawcami, obsługa interesantów, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy, przemieszczanie się w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018 r. nie przekroczył 6 %.

Wymagania niezbędne:

 1.   obywatelstwo polskie,
 2.   wykształcenie wyższe budowlane (preferowane w specjalności drogi i mosty),
 3.   Staż pracy minimum 3 lata,
 4. uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do projektowania lub kierowania robotami w specjalności mostowej lub konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń wydane w latach 07.07.1994 – 11.07.2003 r.,
 5. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 6. znajomość Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane i aktów wykonawczych,
 7. znajomość Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych i aktów    wykonawczych,
 8. znajomość Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych,
 9. znajomość przepisów w zakresie konstrukcji mostowych,
 10. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
 11. prawo jazdy kat B,
 12. biegła znajomość obsługi pakietu Office
 13. nieposzlakowana opinia,
 14. komunikatywność
 15. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi programu AutoCAD, Norma,
 2. znajomość Ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego i aktów wykonawczych,
 3. znajomość Ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych,
 4. znajomość Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
 5. znajomość przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie w/w ustaw,
 6. samodzielność w działaniu,
 7. dokładność, systematyczność, punktualność,
 8. umiejętność pracy w zespole.
 9. doświadczenie w przygotowaniu, realizacji bądź nadzorowaniu inwestycji drogowych

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt  tj. numer telefonu lub adresu  e-mail,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Oferty należy składać lub przesyłać:

 • w terminie do: 25.05.2018 r. (liczy się data wpływu).
 • pod adresem:             Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)

ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego – mostowiec”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.


Data wygaśnięcia: 25.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin