Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko- terapeuta w Przedszkolu Publicznym nr 72 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko terapeuty
w  Przedszkolu Publicznym nr 72  w Szczecinie

 

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
  • Przedmiot: terapeuta
  • Wymiar etatu: 5/20
  • Informacja o wakacie: zatrudnienie na czas określony od 01.09.2022 r.                              do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia umowy
  • Ważność ogłoszenia: 26.08.2022 r.

 

 1. Dane adresowe:
  • Nazwa szkoły: Przedszkole Publiczne Nr 72
  • Miejscowość: Szczecin
  • Kod pocztowy: 71-417
  • Ulica: W. Felczaka 14
  • Telefon: 91422-02-78
  • E-mail: pp72@miasto.szczecin.pl

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • CV z  opisem przebiegu pracy zawodowej.
  • List motywacyjny.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe do zajmowania w/w stanowiska:
   • Dyplom ukończenia studiów w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki oraz przygotowanie pedagogiczne,

lub

 • Dyplom ukończenia studiów na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzajuplacówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, lub kurs kwalifikacyjnyw zakresie terapii pedagogicznej oraz przygotowanie pedagogiczne,

dodatkowo

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych                            lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego uprawniające do pracy  z dziećmi z autyzmem (możliwa realizacja orzeczeń).
  • Świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie.
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
  • Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy**.

 

 

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Przedszkole Publiczne Nr 72 sekretariat lub kancelaria dyrektora ul. W. Felczaka 14, 71-417 Szczecin lub drogą elektroniczną: pp72@miasto.szczecin.pl do dnia 26.08.2022 r.

 

 

 

 

* KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Imię (imiona)
i nazwisko

 

Data urodzenia

 

Dane kontaktowe

(w przypadku niewyrażenia zgody
na podatnie numeru telefonu i adresu e-mail osoba ubiegająca
się o pracę podaje dane kontaktowe wybrane
przez siebie)

 

Numer  telefonu:………………………………………………

 

Adres e-mail:………………………………………………….

 

Inne:……………………………………………………..……..

 

Wykształcenie

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy, nazwa szkoły/uczelni i rok jej ukończenia)

…………………………………………………..…………….…...…

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

Kwalifikacje zawodowe

(studia podyplomowe, staże, kursy, inne)

 

…………………………………………………..…………….…...…

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

(stanowisko pracy, stopień zawodowy (jeżeli dotyczy) oraz okres zatrudnienia
u poprzednich pracodawców)

 

…………………………………………………..……………………

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

Numer PESEL

 

Adres zamieszkania

 

Inne dane osobowe

Obywatelstwo

Podstawa prawna

art. 10 ust. 5 pkt 1  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

 

*Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie, mieszczące się przy ul. Felczaka 14, 71-417 Szczecin, moich danych osobowych wykraczających poza katalog określony w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu Pracy, w postaci adresu
e-mail, numeru telefonu, numeru PESEL w celu nawiązania stosunku pracy.

                                                                                                                                             _________________________________________

                                                               (data i podpis)

 

Podpis

         (data, imię, nazwisko)

 

     **Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 72
  w Szczecinie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Felczaka 14, 71-417 Szczecin, e-mail: pp72@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 42 20 278.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 72 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 §  1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji
  są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Data wygaśnięcia: 26.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/08/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Leszczyńska, wprowadził/a: Katarzyna Leszczyńska, dnia: 2022/08/05 14:49:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Leszczyńska 2022/08/05 14:49:41 nowa pozycja