Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612488

Aktualna strona: 2333207

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie


Oferta pracy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

  • kategoria: nauczyciel przedmiotów zawodowych

- administrowanie sieciami operacyjnymi – 15 godzin

- systemy operacyjne  – 12 godzin

 

  • informacje o wakatach: zatrudnienie od zaraz do końca roku szkolnego 2018/2019 z możliwością przedłużenia

 

 

Dane adresowe:

 

  • nazwa szkoły: Technikum Technologii Cyfrowych
  • kod i miejscowość: 71-441 Szczecin
  • ulica: Niemierzyńska 17
  • telefon: 91 42 12 610 lub 885 103 256
  • e mail: ttc@miasto.szczecin.pl

 

 

CV i list motywacyjny prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e mailem.

CV powinny być opatrzone klauzulą:     „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Technikum Technologii Cyfrowych,
ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@spnt.pl, tel. (91) 85 22 093. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.  Technikum Technologii Cyfrowych będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

 

Data wygaśnięcia: 31.10. 2018 r.


Data wygaśnięcia: 31.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin