Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612449

Aktualna strona: 2333201

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie


Szczecin, dnia 28.09.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74
o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

w Szkole Podstawowej Nr 74
ul. Seledynowa 50
70-781 SZCZECIN

Wolne stanowisko:

 Księgowego – pełny etat
 

 1. Niezbędne wymagania:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie średnie i staż minimum cztery lata lub wykształcenie wyższe i staż
  minimum dwa lata,
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  4. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,
  5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw    publicznych,
  6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia.

8. znajomość przepisów prawa dotyczących naliczenia płac oraz rozliczenia z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym,

9.  znajomość programów płacowych firm Vulcan oraz Progman

10. znajomość  programu Płatnik

 

II. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe w placówce oświatowej,

2. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. sumienność, dokładność, odpowiedzialność.

5. umiejętność obsługi komputera,

 

 

III. Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na:
 2. bieżącym prowadzeniu księgowości dochodów własnych,
 3. sporządzenie miesięcznego rozliczenia płac i potrąceń
 4. sporządzanie sprawozdawczości finansowej – GUS, realizacji funduszu płac,
 5. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i w/w sprawozdań finansowych,
 6. Prawidłowe i terminowe sporządzanie listy płac w oparciu o umowę o pracę i inne dokumenty zawierające wysokość wynagrodzenia zasadniczego i przyznawanych dodatków do tego wynagrodzenia.
 7. Terminowe i prawidłowe rozliczanie składki ZUS od wynagrodzeń.
 8. Prawidłowe i terminowe rozliczanie innych składników z ZUS
 9. Bieżące terminowe rozliczanie podatku od osób fizycznych i podatku VAT.
 10. Prawidłowe i terminowe sporządzanie i przekazywanie pracownikom informacji o dochodach oraz rocznego rozliczenia podatku.
 11. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników oraz zestawień listy płac.
 12. Naliczanie i prowadzenie kart zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, rodzinne itp.) zgodnie z lista płac.
 13. Sporządzanie listy płac z Zakładowego Funduszy Nagród (trzynastka, zapomogi itp.)
 14. Podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów finansowych, księgowych stanowiących podstawę do prowadzenia operacji gospodarczych szkoły i dochodów własnych.
 15. Bieżąca analiza aktów prawnych dotyczących księgowości, wynagrodzeń i gospodarki finansowej oraz przekazywania informacji w zakresie ich stosowania.
 16. Przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie wynagradzania oraz dyscypliny i kultury miejsca pracy.
 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły, a wynikających z potrzeb szkoły.

 

IV. Informacja o warunkach pracy:

1. praca w pełnym wymiarze etatu (pon. - piąt. 7.30 – 15.30)

2. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

3. praca wewnątrz budynku szkoły na parterze,

4. zmienne tempo pracy,

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

11. kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 22 października 2018 r.
(Uwaga: liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie)

na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 74
ul. Seledynowa 50

70-781 Szczecin


w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –księgowy w Szkole Podstawowej Nr 74.”


Data wygaśnięcia: 22.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin