Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 31 w Szczecinie


 

Oferta pracy na stanowisku urzędniczym w Przedszkolu Publicznym Nr 31 w Szczecinie

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31 ul. Monte Cassino 17,  70-467 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze -  Główny księgowy

 

Wymiar zatrudnienia -  1 etat

Początek zatrudnienia: 01.07.2019 r.

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

 

Wymaganie niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów               o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy o charakterze zgodnym        z wymaganiami na danym stanowisku ,
 3. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.

2. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej.

3. Znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.

4. Znajomość pracy w księgowych programach komputerowych firmy Wolters Kluwer (Progman Finanse DDJ), Vulcan (Płace Optivum), Płatnik, bankowość elektroniczna.

5. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości Przedszkola.
 2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej Przedszkola.
 3. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac.
 4. Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS, GUS i podatkowych (PIT, VAT).
 5. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący.
 6. Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji przedszkola.
 8. Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 9. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.
 10. Wsparcie decyzyjne Dyrektora Przedszkola w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.
 11. Rozliczanie zadań dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych Przedszkola finansowanych                z budżetu miasta i szkoły.
 12. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.
 13. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat – 7 do Urzędu Miasta Szczecin.
 14. Naliczanie i kontrola płatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu.
 15. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
 16. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.
 17. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

9. Podpisana klauzula informacyjna:

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 31. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin, e-mailowo: pp31@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować : mail  iod@spnt.pl, tel. +48 91 8522093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązku prawnego, na podstawie  art. 6 ust 1 pkt c RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni odbiorcy Administratora, urzędy, instytucje, którym należy udostępniać dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty przetwarzające , realizujące na rzecz administratora określone zadania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami związanymi
  z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym.

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego   i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w  Przedszkolu Publicznym nr 31   w Szczecinie” w terminie do dnia  01.07.2019 r.

na adres:

Przedszkole Publiczne nr 31

ul. Monte Cassino 17

70-467 Szczecin

Tel. 91 4225541  e-mail:  pp31@miasto.szczecin.pl

 

Etapy rekrutacji:

1– analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,

2– analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku,

3– rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 01.07.2019r. nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017, poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.


Data wygaśnięcia: 01.07.2019

IV
udostępnił: Wydzial Oświaty, wytworzono: 2019/06/11, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/11 09:53:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/11 09:53:05 nowa pozycja