Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612819

Aktualna strona: 2333258

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Księgowy/Księgowa w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców   ul. Grodzka 23   70-543 Szczecin

 

Stanowisko:księgowy/księgowa                                                                                                            

Wymiar zatrudnienia : 3/8 etatu                                                                                                         

 Data zatrudnienia:      02.11.2018 r.                                                                     

  Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia                           Ważność ogłoszenia:  do 31 października 2018 r.
 

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe, staż minimum dwa lata,
3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
4. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,
5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia,                                                                                                                             

8. znajomość przepisów prawa dotyczących naliczenia płac oraz rozliczenia z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym,                                                                                         

 9. znajomość programów płacowych firm Vulcan oraz Progman                                                                            

10. znajomość  programu Płatnik

 Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe w placówce oświatowej,                                                                                      

2. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,                                                                                                  

3. umiejętność pracy w zespole,                                                                                                                       

4. sumienność, dokładność, odpowiedzialność.                                                                                              

5. umiejętność obsługi komputera, 

 Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),                                                                     

 2. list motywacyjny,                                                                                                                                          

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,                           10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).                                                                            

11. kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) soby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców  ul. Grodzka 23                                                                                                                                                     

70-543 Szczecin     91 4332-924


Data wygaśnięcia: 31.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin