Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880891

Aktualna strona: 2189615

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. technicznych w Dziale Technicznym w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie


 

               DYREKTOR

               MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

       w Szczecinie

        o g ł a s z a

 

        NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                    w MIEJSKIEJ JEDNOSTCE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

             PL. ARMII KRAJOWEJ 1

          70-456 SZCZECIN

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. technicznych w Dziale Technicznym  

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków: 

 1. Koordynacja prac remontowych prowadzonych w Urzędzie Miasta i jego agendach.
 2. Prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi, przeglądami okresowymi, konserwacją budynku i urządzeń,  rozliczaniem mediów.
 3. Udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowej.
 4. Prowadzenie ofertowania na prace nie wymagające stosowania procedury zamówień publicznych.
 5. Opracowywanie założeń do planów remontów i modernizacji.
 6. Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, dokonywanie zgłoszeń prac remontowo-budowlanych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją techniczną (przyjmowanie, kompletowanie, ewidencja, rozdział).
 8. Bieżące uaktualnianie rzutów kondygnacji gmachu Urzędu Miasta.
 9. Uczestniczenie w komisjach odbioru robót oraz przeglądów gwarancyjnych.
 10. Kontrola nad realizacją usunięcia wad i usterek wyszczególnionych w protokołach końcowych odbioru robót.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Samodzielność, praca przy komputerze, dobra organizacja, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych przy współpracy z wykonawcami, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w marcu 2018 r. nie przekroczył 6%.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, architektura, elektryka lub automatyka.
 3. Staż pracy min. 2 lata.
 4. Znajomość przepisów Prawo budowlane.
 5. Umiejętność tworzenia, edycji i drukowania w programie AutoCad lub innym podobnym.
 6. Znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.
 7. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kosztorysowania.
 2. Znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych.
 3. Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.*
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia).
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.**
 8. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat takowe posiada).
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 11. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  20 kwietnia 2018 roku (do godz. 9.00)

(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej) na adres:

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

Jednostka Budżetowa

Budynek Urzędu Miasta w Szczecinie

(wejście od Odrowąża)

Sekretariat pok. 336 W IIIp.

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. technicznych w Dziale Technicznym”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (091) 4351144

 

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, droga e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Jednostki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Oferty niewykorzystane w naborze, nie zawierające oryginałów dokumentów zostaną zniszczone. 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 V 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.
**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902].


Data wygaśnięcia: 20.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin