Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722776

Aktualna strona: 2113907

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Inspektor ds. BHP w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie


Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie ul. Hoża 6 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. BHP.

Wymiar podstawy zatrudnienia :  1.0 etatu.

 Niezbędne wymagania:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie;
  1. studia wyższe - zawodowe, magisterskie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa
   i higieny pracy
  2. Aktualne świadectwo ukończenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, procedur postępowania w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, udziału 
  w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.
 • Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność ustalania prawidłowego trybu postępowania i realizowania zadania, terminowość, kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, samodyscyplina
  w działaniu, umiejętność organizowana pracy własnej i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Dyspozycyjność.
 • Odporność na stres.

Zakres obowiązków:

Wypełnianie zadań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) w Ośrodku BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej:

 1. sporządzanie co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
  i higieny pracy dla dyrektorów podległych placówek oświatowych,  
 2. bieżące informowanie dyrektorów podległych placówek oświatowych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 4. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział
  w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 
 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy.
 8. prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych dla nowo przyjętych pracowników dydaktycznych, administracyjno – biurowych i obsługi w placówkach podległych Ośrodkowi BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
  (Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Informacja o warunkach pracy:

 1. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 2. praca przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4.  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8.  oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 10. zgody kandydata:
  - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z wyłączeniem naborów,                               o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                               [DzU z 2018 r. poz. 1260]. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą w Szczecinie, ul. Hoża 6
1. Inspektor ochrony danych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej :
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych: Rafał Malujda
telefon: 91 852 20 93,
e-mail: iod@um.szczecin.pl
2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznejoraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.

 

Oferty należy składać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej

 i Politechnicznej

ul. Hoża 6
71 - 699 Szczecin     

w terminie do: 23 lipca 2018 r. [włącznie]


Data wygaśnięcia: 23.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin