Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828826

Aktualna strona: 2121043

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA

w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin

 

Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko – nauczyciela zajęć rewalidacyjnych
  2. Okres zatrudnienia: na czas określony
  3. Wymiar zatrudnienia: 2/20

 

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

  1. ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli lub studia podyplomowe w zakresie odpowiednim do prowadzenia zajęć rewalidacji dziecka  niepełnosprawnego ruchowo
  2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin w terminie do: 22.02.2018r.


Data wygaśnięcia: 22.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin