Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248237

Aktualna strona: 2393206

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie


Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Określenie stanowiska:                               pomoc kuchenna
 • Wymiar etatu:                                 1/2  etat
 • Początek zatrudnienia:                                od zaraz
 • Podstawa zatrudnienia:                              umowa o pracę na zastępstwo

 

Ogólnyzakres wykonywanych zadań:

 1. Obieranie warzyw, oczyszczanie mięsa i ryb, wykonywanie prac przygotowawczych do śniadań i obiadów.
 2. Pomoc w przygotowywaniu posiłków.
 3. Zmywanie i wyparzanie naczyń kuchennych i stołowych.
 4. Utrzymywanie pomieszczeń kuchni, naczyń kuchennych i stołówki w należytej czystości.
 5. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez przełożonego.

 

Wymagania niezbędne.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: zawodowe.
 3. Stan zdrowi pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy kuchennej.

 

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Umiejętność organizacji pracy.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Pracowitość.
 5. Sumienność.
 6. Dokładność.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oferta powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,
  ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, sekretariat@cmsmazurska.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, tel. 91-8522093 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
  1. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do końca okresu rekrutacji, na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
   3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz. 11.00 na adres:

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40
70 - 424  Szczecin
tel. 91 488 52 88  

Oferty, które wpłyną do Centrum Mistrzostwa Sportowego niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 31.01.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin