Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565333

Aktualna strona: 2329527

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 13 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE  STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNYKSIĘGOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SZCZECINIE

 1. Dane jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 13 w Szczecinie

ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin ( Wielgowo )

Tel. 91/464-75-16

 

 

 1. Określenie stanowiska :

Główny Księgowy –0,75 etatu 6 godzin dziennie, 30 godzin tygodniowo.

Zatrudnienie od 01.07.2018 r.

Warunki pracy na danym stanowisku: praca siedząca, przy komputerze, wymaga samodzielności, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania  i podejmowania decyzji.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, budynek nie jest wyposażony  w windę. Główne wejście do budynku posiada stopnie oraz podjazd i windę dla niepełnosprawnych.

 

 1. Wymagania niezbędne:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe i co najmniej 3 letni staż pracy, posiada średnie wykształcenie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy w księgowości
 2. Spełnia wymagania formalne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne.
 3. Obsługuje programy finansowo – księgowe , Progman,  Vulacan, Płatnik,
 4. Zna przepisy z zakresu funkcjonowania placówki oświatowej w sferze finansowej: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi.
 5. Biegle pracuje na komputerowych programach biurowych (Word, Excel).
 6. Jest uczciwa, sumienna, dyspozycyjna i odpowiedzialna.
 7. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 8. Brak przeciwskazań lekarskich do pracy na w/w stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenia w pracy na stanowisku księgowego w placówce oświatowej.
  2. Komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi.
  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy

.

 1. Zakres obowiązków:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;
 3. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. Wprowadzanie dokumentów do programów finansowo – księgowych; Opracowywanie projektu budżetu jednostki;
 5. Opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektów w zakresie wydatków i dochodów budżetowych;
 6. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i innych zlecanych przez organ prowadzący;
 7. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz i rozliczeń dla UM Szczecin;
 8. Prowadzenie rejestru VAT oraz przygotowywanie i terminowe przesyłanie miesięcznych jednostkowych deklaracji VAT do UM;

 

 

 

 1. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
  1. CV z dokładnych uwzględnieniem przebiegu edukacji i pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
  4. Kserokopie świadectw pracy.
  5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu                 z pełni praw publicznych.
  7. Numer telefonu kontaktowego.
  8. Oświadczenie kandydata z niżej wskazanym zapisem „ oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 13 w Szczecinie ,(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 – zwanej dalej RODO.

 

 1. Pozostałe informacje:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 20.06.2018r. do godziny 15.00. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 13 w Szczecinie”. Oferty prosimy kierować na adres szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem:

Szkoła Podstawowa  Nr 13 , ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin.

 1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
 4. Szkoła Podstawowa  Nr 13 w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 20.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin