Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

 

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, ul. Mikołajczyka 20, 71-075 Szczecin.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne (mile widziane uprawnieninia do nauki języka angielskiego)
 • Liczba godzin dydaktycznych w tygodniu: 25
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2022 r.
 • Ważność ogłoszenia: do 15.07.2022 r.

 

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ placówki: Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71 - 075
 • Ulica: Mikołajczyka 20
 • Telefon: 91 453 23 31
 • E mail: przedszkole@sp51.szczecin.pl

 

CV z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na powyższy adres mailowy w terminie do 15.07.2022 r.

 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści:                             

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 51 mieszącą się w Szczecinie przy ul. Jodłowej 21 i ul. St. Mikołajczyka 20  w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 51 w Szczecinie przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jodłowa 21, 71-114  Szczecin, e-mailowo: sp51@miasto.szczecin.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych jest można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl  lub telefonicznie: +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 15.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/06, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/06 12:53:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/06 12:53:24 nowa pozycja