Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565473

Aktualna strona: 2329561

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Szczecinie


Oferta  pracy  na  stanowisko Głównej Księgowej

w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Szczecinie

 

Dyrektor  Przedszkola  Publicznego  Nr 18 w Szczecinie  ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze :

W Przedszkolu Publicznym Nr 18

 ul.Unisławy 15a

 71-413 Szczecin

 Tel. 091 422 04 49

Przedmiot  naboru :

 1. stanowisko – główna księgowa
 2. początek zatrudnienia: 01.09.2018r.
 3. wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu

 
Do zadań Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym:
  1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
  4. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego zgodnie z dekretacją.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektów planów w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu jednostki.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych.
 6. Udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji.
 7. Sporządzanie list płac.
 8. Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS  i podatkowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 10. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz i rozliczeń.
 11. Rozliczanie odpłatności za przedszkole.
 12. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
   

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Szczecinie w miesiącu kwietniu 2018 r. wyniósł 0%.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
praca siedząca przy komputerze , wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości, lub ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
4. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Excel i Word, Vulcan,Progman
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
6. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
9. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
2. Łatwość nawiązywania kontaktów.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
4. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność ,wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).
6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8. Oświadczenie kandydata , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w  Przedszkolu Publicznym nr 18 w Szczecinie” w terminie do dnia  06.07.2018r r. do godz. 15.00
na adres:
Przedszkole Publiczne Nr 18
ul. Unisławy 15a

71-413 Szczecin
Tel. 91 422 04 49    e-mail pp18@miasto.szczecin.pl

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 06.07.2018r. nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 06.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin