Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828901

Aktualna strona: 2121049

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Intendent/magazynier w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie


Dyrektor SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta/magazyniera w pełnym wymiarze czasu pracy
 od 03 kwietnia 2018 roku

I.  Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku .
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6.  Znajomość przepisów HACCP.
 7. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania.
 8. Obsługa komputera ( excel, word).

II.  Wymagania dodatkowe:     

 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 5. Odpowiedzialność za realizację zadań.

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta/magazyniera:

 1. Przestrzeganie zasad HACCP.
 2. Współudział w tworzeniu jadłospisów.
 3. Składanie zamówień żywieniowych zgodnie z normami.
 4. Współpraca z kierownikiem gospodarczym w zakresie sporządzania zapytań ofertowych dotyczących zaopatrzenia placówki w produkty żywnościowe i środki czystości.
 5. Bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej.
 6. Branie udziału w inwentaryzacji.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV kandydata, list motywacyjny.
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata, jeżeli kandydat takie posiada.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Oferty należy składać do dnia 16   lutego 2018 r.:

- osobiście w sekretariacie SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących  w godzinach 8.00 -14.00

- przesłać na adres:

  SOSW  dla Dzieci Słabosłyszących

  ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin

- drogą  elektroniczną: poczta.sosw@wp.pl

 

            Informacje: tel. 91 428-00-86

 

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 16.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin