Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67188430

Aktualna strona: 1962041

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 37 w Szczecinie


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37

w Szczecinie im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6, 70 – 783 Szczecin

oraz

ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70 – 785 Szczeci

Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko – nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej
  2. Okres / forma zatrudnienia: od 02.01.2018 do 22.06.2018 r. na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  3. Wymiar zatrudnienia: cały etat

Niezbędne wymagania:

1. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia o profilu pedagogicznym

2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2014 r. poz. 1182późn. zm.).
Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. L. Rydla 6

70-783 Szczecin

lub email: sekretariat@sp37.szczecin.pl

Data wygaśnięcia: 26.01.2018r.


Data wygaśnięcia: 26.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin