Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810570

Aktualna strona: 2267083

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie Ogłasza Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor 1 etat w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń (18/2018)


 DYREKTOR

SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 PODINSPEKTOR

1 etat

(rodzaj stanowiska)

 

18/2018

(Nr ogłoszenia/rok)

w jednostce budżetowej

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (1 etat) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

 

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

·         podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

·         prowadzenie postępowań administracyjnych celem wydania decyzji dotyczącej uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

·         składanie wniosków do właściwych prokuratur w zakresie przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego,

·         kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie praw jazdy dłużników alimentacyjnych,

·         utrzymanie ścisłej współpracy z organami egzekucyjnymi w zakresie wyegzekwowania należności Skarbu Państwa oraz wymiany informacji określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·         udzielanie informacji na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i zasad przyznawania świadczeń alimentacyjnych,

·         konstruowanie pisemnych odpowiedzi na zapytanie stron, partnerów współpracy wymienionych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, innych instytucji, organizacji itp.,

·         współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, Prokuratorami Rejonowymi, Komisariatami Policji, Miejskim Ośrodkiem Rodzinie w Szczecinie, Urzędem Miasta Szczecin i innymi instytucjami, gminami, związkami oraz organizacjami w zakresie prowadzonych postępowań.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2018 r. wyniósł nie więcej/więcej niż 6%.

                                    (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

 

 

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

1)    Miejsce pracy:Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2)    Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie,40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, częste kontakty z interesantami.

 

Niezbędne wymagania:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)     wykształcenie wyższe lub średnie (co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu średnim)

3)     znajomość przepisów prawa:

-     ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.);

-     ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz.554, z późn. zm.);

4)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)     kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     nieposzlakowana opinia,

7)     bardzo dobra znajomość MS Word i Ms Excel.

 

Wymagania dodatkowe:

·           Wiedza i umiejętności: umiejętność korzystania z aktów prawnych w obszarze podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

·           Predyspozycje osobowościowe: terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1)    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2)    list motywacyjny,

3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,

8)    referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych”
,

11)oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12)oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”,

13)oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanych danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia”.

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2018 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

pokój nr 25 (I piętro) sekretariat (do godz. 15:30)

 

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTOR w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji 18/2018”

Bliższe informacje można uzyskać

pod nr telefonu 091 44 27 122.

w godz. 07:30-15:30

 w dni powszednie

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny
i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa:

1.    Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

2.    Pracownik otrzyma stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
 i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

 

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r.
o pracownikach samorządowych.

 

 

 

Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szczecińskie Centrum Świadczeń,
ul. Kadłubka 12, 71-5211 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl,

tel. (91) 44-27-122.

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą
 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata.

Dane osobowe nie będąprzekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.


Data wygaśnięcia: 16.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin