Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828604

Aktualna strona: 2121018

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Samodzielny Referent w Szkole Podstawowej Nr 12 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – SAMODZIELNY  REFERENT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W SZCZECINIE


I. Dane jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
Tel. 91 4609 755
II. Określenie stanowiska :
Samodzielny referent – 1,00 etat,- 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo.
Zatrudnienie od 01.09.2018 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie   w miesiącu styczniu 2018 r. wyniósł 0%.

Warunki pracy na danym stanowisku: zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania, praca przy komputerze,

 

 


Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 - prowadzenie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
- przygotowywanie dokumentów związanych z wymiarem uposażenia i zmianą warunków pracy i płacy, bieżąca aktualizacja umów na podstawie arkusza organizacyjnego,
- prowadzenie ewidencji aktualnie zatrudnianych pracowników,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- archiwizowanie akt osobowych pracowników zwolnionych,
- prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy,
- sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników administracji i obsługi              - wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu,
- załatwianie formalności związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia, (GUS)
- pilnowanie terminów i prowadzenie rejestrów z zakresu szkoleń bhp, pracowniczych badań lekarskich,

- przyjmowanie i rozliczanie odpłatności za obiady oraz wyżywienie przedszkolne,

- obsługa kasy fiskalnej w zakresie odpłatności przyjmowanych w formie gotówki,

- obsługa programu ewidencji obecności w oddziałach przedszkolnych.
 

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku lub średnie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku; preferowane doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku.
 

 


 

Wymagania dodatkowe
1) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość programów kadrowych,
2) komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie;
5) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) Oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8). Numer telefonu kontaktowego.


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych.”

Pozostałe informacje:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30.03.2018 roku do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie”. Oferty prosimy kierować na adres szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin.
2. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

 

 

Data wygaśnięcia:

2018.03.30


Data wygaśnięcia: 30.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin