Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie


Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -  GłównyKsięgowy- 1 etat.

1.  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

3) znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

4) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,

7) nieposzlakowana opinia,

8) brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

2) umiejętność pracy  w zespole, umiejętność organizowana pracy własnej,

3) znajomość pracy w księgowych programach komputerowych oraz znajomość obsługi programów biurowych

4) odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Prowadzenie księgowości i rachunkowości szkoły.

2)    Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej szkoły.

3)    Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS,GUS i podatkowych (PIT,VAT), PEFRON.

4)    Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący.

5)    Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.

6)     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi innymi, będącymi w dyspozycji szkoły.

7)    Przestrzeganie zasad i terminowości  rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości  pieniężnych.

8)    Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.

9)    Wsparcie decyzyjne Dyrektora Szkoły w zakresie optymalnych rozwiązań  finansowo-księgowych.

10)   Rozliczanie zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły finansowanych      z budżetu miasta i szkoły.

11)  Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.

12)  Sprawowanie kontroli nad naliczaniem wynagrodzeń,

13)   Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat-7 do Urzędu Miasta Szczecin.

14)   Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.

15)    Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.

4.       Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)     oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)    kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

5)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6)     kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

7) oświadczenie o niekaralności,

8)   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

10) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych,

11) podpisana klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/e (4.5.2016 L 119/38 dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej PL)”

 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.08.2022r.

(liczy się data wpływu do sekretariatuSzkoły Podstawowej nr 39w Szczecinie)

na adres:   Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie, 70-895 Szczecin ul. Kablowa 14

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie”

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie.

Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Kablowa 14, 70- 895 Szczecin, e-mailowo: sp39@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 46 16 550.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 39 im. Arkadego Fiedlera, na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 -- 
Iwona Kroplewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie
ul. Kablowa 14
70-895 Szczecin
--------------------------------------------------------
 
"Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 39 im. A. Fiedlera w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 39 im. A.Fiedlera znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.sp39.szczecin.pl/rodo"

Data wygaśnięcia: 19.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/05 10:00:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 10:00:09 nowa pozycja