Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810331

Aktualna strona: 2267031

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Fizyki w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie


 

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA FIZYKI 

W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ  W SZCZECINIE

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: nauczyciel fizyki
 • Ilość wakatów:  1
 • Wymiar zatrudnienia: niepełny etat  (11/18)
 • Informacje o wakacie: umowa na zastępstwo
 • Ważność ogłoszenia: do  23.11.2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa placówki: Zespół Szkół Sportowych
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-515
 • Ulica: Małopolska 22
 • Telefon: 91 4335897
 • sekretariat@lo12.szczecin.pl

Wymagane dokumenty:

 • CV  +  list  motywacyjny  z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego należy przesyłać na powyższy adres  w terminie
  do 23.11.2018 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@lo12.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin z którym można się skontaktować e-mailowo : iod@spnt.pllub telefonicznie +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie.  , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa  w rekrutacji

Data wygaśnięcia: 23.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin